Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP

Dąbrowa, dnia 7 grudnia 2017r.

GP.6733.22.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 7 grudnia 2017r. decyzji nr 27/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na działkach nr: 86/5, 86/7, 86/8 i części działki nr 86/13, AM-2, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Skarbiszów polegającej na budowie kablowej linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetlenia alejek parkowych i terenu rekreacyjnego.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta