Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP

Dąbrowa, dnia 4 stycznia 2018r.

GP.6733.25.2017.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 4 stycznia 2018r. decyzji nr 2/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej, obręb Ciepielowice, na części działek nr 275, 274 i 237/4, AM-1.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta