Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVI/2017

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r.

Ad. 1

         Otwarcia XXVI  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi 76,92% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1400, a zakończyła o godzinie 1615.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusza Staszowskiego- Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 30 listopada 2017r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 30 listopada 2017 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2018.
 4. Zmiana uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej.
 6. Uchwalenie  Gminnego Programu   Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na   rok   2018.
 7. Zmiana uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenie szczegółowych warunków przyznawania i opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 8. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska.
 9. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 10. Zmiana uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych Gminy Dąbrowa.
 11. Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 12. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.
 13. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wójt Gminy Marek Leja zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska, gdyż w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek od sołtysa Pana Czesława Grabarza o wycofaniu rezygnacji z pełnienie obowiązków sołtysa.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem wniosku Wójta głosowało 10 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek Wójta o wycofanie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosku Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 1 grudnia 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.

(W trakcie składania sprawozdania przez Wójta Gminy Dąbrowa na salę o godz. 1420 weszła radna Maria Sikora i Robert Rutowicz – liczba radnych wynosi 12)

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 1 grudnia 2017 r. do 21 grudnia 2017 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 3.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt ramowego planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2018 rok. Powiedział, że jeżeli ktoś z radnych ma propozycje uzupełnienia planu pracy, to prosi o ich zgłaszanie i otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu planu pracy rady.

Wobec braku dyskusji ze strony radnych, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionego projektu ramowego planu pracy Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2018 r., jako materiał na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego planu pracy.

W  głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego planu pracy głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2018 rok, został jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy. (w załączeniu - zał. nr 4.

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radna Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/247/17 stanowi zał. nr 5.

 

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/248/17 stanowi zał. nr 6.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/249/17 stanowi zał. nr 7.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenie szczegółowych warunków przyznawania i opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenie szczegółowych warunków przyznawania i opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/250/17 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/251/17 stanowi zał. nr 9.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/252/17 stanowi zał. nr 10.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

W załączniku do uchwały wprowadza się następującą pozycję

 

było

jest

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

0,00

14 300,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00

14 300,00

 

6050

Opracowanie projektu rewitalizacji zabytkowego parku w Skarbiszowie

0,00

14 300,00

OGÓŁEM:

713 450,00

727 750,00

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXXVI/253/17 w załączeniu - nr 11

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/254/17 stanowi zał. nr 12.

 

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że do 15 listopada Wójt Gminy przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt wieloletniej prognozy finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię do projektu. Następnie przedstawił Uchwałę Nr 458/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa (w załączeniu – nr 13)

Po odczytaniu Uchwały RIO, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/255/17 stanowi zał. nr 14.

 

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że do 15 listopada Wójt Gminy przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię do projektu.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił Uchwałę Nr 456/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2018 rok (w załączeniu – nr 15). Następnie Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 457/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2018 rok. (w załączeniu – nr 16)

Po odczytaniu Uchwał RIO, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 14 grudnia 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/256/17 stanowi zał. nr 17.

Opinie Komisji – Załącznik nr 18

 

Ad. 14. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Nikt z radnych nie złożył interpelacji.

 

Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania:

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 roku, również o godz. 1600.

 

Wójt Gminy Marek Leja oraz Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła wręczyli podziękowanie dla Pani Marioli Wieczorek – byłego sołtysa wsi Niewodniki, za zaangażowanie i pracę dla społeczności lokalnej.

 

Wójt Gminy Marek Leja wręczył listy gratulacyjne z okazji  20-lecia „Odnowy Wsi”, na ręce sołtysów, dla sołectwa Chróścina, Ciepielowice i Niewodniki.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXXVI sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień