Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP

Dąbrowa, dnia 1 marca 2018r.

GP.6733.1.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

         Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działek nr: 430, 435/1, 437/3 i 437/4, AM-2, w obrębie ewidencyjnym miejscowości Dąbrowa  polegającej na  budowie sieci wodociągowej Ø 110 na odcinku ok. 230mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na odcinku ok. 230mb wraz z przyłączami  Ø 160.

Wpłynęły postanowienia:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.59.2018.KŚ z dnia 01.02.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 05.02.2018r.),

-  z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RPP.611.235.2018.TJU z dnia 26.02.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 01.03.2018r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta