Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVII/2018

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r.

 

Ad. 1

Otwarcia XXVII  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 76,92% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1815.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     -  Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusza Staszowskiego- Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 21 grudnia 2017r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2018.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2018.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2018.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy Dąbrowa na rok 2018.
 7. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na rok 2017r.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 10. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 22 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 22 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 3.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Mariusza Konopę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Radny Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 stycznia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Alfred Biskup Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy omówił projekt uchwały .

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/257/18 stanowi zał. nr 4.

 

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady gminy Dąbrowa na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Mariusza Konopę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Radny Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 stycznia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Mariusz Konopa Radny Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady gminy Dąbrowa na rok 2018została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/258/18 stanowi zał. nr 5.

 

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Mariusza Konopę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Radny Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 stycznia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Robert Rutowicz Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/259/18 stanowi zał. nr 6.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Mariusza Konopę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Radny Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 stycznia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Ryszard Gonschior  Przewodniczący Komisji Promocji z Gminami Partnerskimi Rady Gminy Dąbrowa omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy Dąbrowa na 2018 r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/260/18 stanowi zał. nr 7.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Mariusza Konopę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Radny Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 18 stycznia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W  głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/526/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2018r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXXVII/261/17 w załączeniu - nr 8

Opinie Komisji – Załącznik nr 9

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie Sprawozdań z działalności za 2017 rok, Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy omówili Sprawozdania z działalności za 2017 rok, następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdań głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2017 rok.

 

Ad. 9. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 12 stycznia wpłynęła interpelacja Pana Mariusza Konopy. Zapytał czy radny otrzymał odpowiedź na te interpelacje i czy odpowiedź jest  dla radnego satysfakcjonująca.

Radny Mariusz Konopa podziękował za odpowiedź.

 

Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku, również o godz. 1600.

Radny Mariusz Konopa powiedział, że sprawa słupów jest rozwiązana. Teraz mieszkańcy wiedzą, gdzie zgłaszać ewentualne zgłoszenia awarii.

Radna Maria Sikora powiedziała, że w Naroku firma Orange szybko i sprawnie wymieniła wszystkie uszkodzone słupy.

Radny Robert Rutowicz- Skarbiszów powiedział, że droga między Ciepielowicami a Skarbiszowem nie dość, że jest cała dziurawa to pobocze jest pełne śmieci.

Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Szafarska przypomniała sołtysom że decyzje podatkowe mają być dostarczone do 21 lutego i zwrotki muszą być podpisane przez osobę odbierającą daną decyzję.

Pan Andrzej Pochopień – mieszkaniec gminy zapytał czy nie warto było by się zastanowić nad podjęciem uchwały antysmogowej bo dobrze wiemy, że dużo ludzi nie przestrzega zasad palenia w piecu i pali byle czym. Druga sprawa czy można by było w jakiś sposób ograniczyć używanie środków pirotechnicznych przez mieszkańców a takich dniach jak odpusty czy nawet sylwester bo najbardziej szkoda zwierząt.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXXVII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Katarzyna Dworczak