Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVIII/2018

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 1 marca 2018 r.

 

Ad. 1

          Otwarcia XXVIII  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1605, a zakończyła o godzinie 1900.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję                -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka        -  Zastępcę Wójta
 3. Pana Janusza Staszowskiego- Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 25 stycznia 2018r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 25 stycznia 2087 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Podziękowanie dla Lukasa Gogola.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2017 rok.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 5. Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 rok.
 6. Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 7. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej.
 8. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole (dot. realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych).
 9. Zmiana uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 10. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 11. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018.
 12. Ustalenie wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę  Dąbrowa.
 13. Zmian uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa.
 14. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dabrowa na 2018 rok.
 15. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 18. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wójt Gminy Marek Leja zgłosił wniosek o wprowadzenie nowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa”. Wniosek swój uzasadnił tym, że aby móc starać się o dodatkowe środki z różnych projektów, program musi być aktualny. Chodzi tu przede wszystkim o ścieżkę pieszo-rowerową pomiędzy Dąbrowa a Sokolnikami.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku Wójta głosowało 13 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek Wójta o wycofanie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosku Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła oddał głos Pani Marii Bacajewskiej – pracownikowi UG, która podziękowała wszystkim radnym i sołtysom za długoletnią współpracę, gdyż w miesiącu kwietniu odchodzi na zasłużona emeryturę.

Ad.2.

W imieniu wszystkich radnych i sołtysów gminy Dąbrowa, Wójt Gminy Marek Leja oraz Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Kazimierz Wojdyła przekazali na ręce Pana Tomasza Gogol podziękowania oraz gratulacje za zaangażowanie i trud w wychowaniu wspaniałego syna Lukasa Gogola, który posiada niesamowity talent – gra na akordeonie (w grudniu 2017 r. reprezentując miejscowość Chróścina, w gminie Dąbrowa, wygrał program „Mam talent”). Z rąk przewodniczącego rady Gminy Kazimierza Wojdyły, Lukas Gogol odebrał statuetkę przedstawiająca chłopca siedzącego na dużym krześle a w rękach trzyma akordeon.

 Pan Tomasz Gogol, w imieniu swoim, małżonki i Lukasa, podziękował wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwijania talentu ich syna.

 Lukas Gogol umilił czas radnym, sołtysom i zaproszonym gościom grając 3 utwory na akordeonie.

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radna Marię Rynkowskąo przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  gminy Dąbrowa za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały analizę.

Następnie Przewodni czący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Jarosław Bąk Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie szczegółowo omówił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dąbrowa za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej analizy.

Dyskusja:

Radny Robert Rutowicz – Skarbiszów zapytał czy Policja ma jakiś wpływ na władze Powiatu aby drogę z Ciepielowic do Skarbiszowa dostosować do parametrów, które odpowiadają drodze powiatowej (zbyt wąska, drzewa zbyt blisko krawędzi drogi itp.)

 Pan Jarosław Bąk – Komendant powiedział, że Policjanci z Opola oraz uczestniczą w posiedzeniach Komisji Ruchu Drogowego, na którym przekazują informacje nt. wszystkich dróg na terenie gminy Dąbrowa. Policjanci z Komisariatu w Niemodlinie także takie informacje przekazują. Policjanci nie mają bezpośredniego wpływu na władze powiatu, jednakże w formie pisemnej przekazywane są różnego rodzaju sugestie i rozwiązania. Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, i jeśli ma zaplanowane środki na remonty dróg to je realizuje.

Radny Robert Rutowicz – Skarbiszów zapytał jakie są przepisy mówiące o obronie koniecznej na własnej posesji?

Pan Jarosław Bąk – Komendant powiedział, że obrona konieczna zawsze była możliwa ale nie można jej przekroczyć. Zgodnie z ustawą, nie zostanie ukarana osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierająca zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące (czyli sposób obrony lub środki użyte w tym celu nie byłyby odpowiednie do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika). Najlepiej w pierwszej kolejności dzwonić na Policję, która reaguje natychmiast.

Radny Rafał Lyga – Niewodniki zapytał jaka jest procedura przy wystawianiu mandatu a pouczeniem?

 Pan Jarosław Bąk – Komendant powiedział, że to policjant w dane sytuacji decyduje czy wdroży procedurę nadania mandatu czy tylko pouczenie. Są to sprawy bardzo indywidualne. Kodeks wykroczeń nie wskazuje wprost sytuacji, w których policjant może zrezygnować z nałożenia mandatu karnego. W praktyce istnieje jednak wiele przesłanek mogących wpłynąć na wymiar kary nałożonej przez policjanta. Jeżeli policjant przyłapie nas na niewielkim przekroczeniu prędkości jest duża szansa, że odstąpi od nałożenia kary. Duży wpływ na to ma rodzaj popełnionego przez nas wykroczenia oraz jego okoliczności.

Wobec braku dalszej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie analizy do akceptującej wiadomości.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2017 rok  – zał. nr 3.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godz. 1730. Obrady zostały wznowione o godz. 1745)

Ad. 4

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 23 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 23 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 4.

Ad.5

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji z realizacji Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Dąbrowa za 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS omówiła informację z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Dąbrowa za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości informację z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Dąbrowa za 2017 rok, zał. nr 5.

Ad.6

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radna Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/262/18 stanowi zał. nr 6.

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/263/18 stanowi zał. nr 7.

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Marek Snela – inspektor UG szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/264/17 stanowi zał. nr 8.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/265/18 stanowi zał. nr 9.

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/267/18 stanowi zał. nr 10.

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowana przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowana przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/268/17 stanowi zał. nr 11.

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 lutego 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/269/17 stanowi zał. nr 12.

Ad.14.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/270/18 stanowi zał. nr 13.

Ad.15.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu. 

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/271/18 stanowi zał. nr 14.

Ad.16.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa” została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/272/18 stanowi zał. nr 15.

Opinie Komisji – Załącznik nr 16

Ad. 17. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

Ad.18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Nikt z radnych nie złożył interpelacji.

Ad. 19. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku, również o godz. 1600.

Wójt Gminy Marek Leja poinformował i pogratulował zajęcia III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Fundusz Sołecki” za realizację najciekawszego projektu sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego pn. „Plac rekreacyjno-wypoczynkowy” dla sołectwa Prądy.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXXVIII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień