Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP

  Dąbrowa, dnia 3 kwietnia 2018r.

GP.6733.27.2017.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie GP.6733.27.2017.MP, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rewitalizację zabytkowego parku w Skarbiszowie na działkach nr: 86/5, 86/7, 86/8 i 86/13, AM-2, obręb ewidencyjny Skarbiszów.

 

Wpłynęły postanowienia:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.640.2017.KS z dnia 28.12.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 02.01.2018r.),

- od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr O.OP.Z-3.4351.9.31.2017.ds  z dnia 03.01.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 05.01.2018r.),

- z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nr ZDP.DT.7334-1-77/2017 z  dnia 29.12.2017r. (wpływ do UG w Dąbrowie 09.01.2018r.),

- od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5151.23.2018.MO z dnia 27.03.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 03.04.2018r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja