Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP

Dąbrowa, dnia 11 kwietnia 2018r.

GP.6733.2.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2018r. decyzji nr 7/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 497 (AM-3) oraz na części działek nr: 90/10, 582/2, 582/3, 582/6 i 368 (AM-2), w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa polegającej na  budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem oraz budową sieci oświetlenia ulicznego.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja