Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIX/2018

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 marca 2018 r.

Ad. 1

Otwarcia XXXIX  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 92,30% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1800.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję           -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka  -  Zastępcę Wójta
 3. Pana Janusza Staszowskiego- Sekretarza Gminy
 4. Panią Katarzyna Szafarska  - Skarbnik Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 1 marca 2018 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 1 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017r.:
 1. Opolski Klub Taekwon-do
 2. Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa
 3. Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 2. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2018.
 3. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie (działka nr 244/2).
 4. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie (działka nr 239/2).
 5. zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 6. Wyrażenie opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych.
 7. Podział Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 8. Podział Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2a.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017 r – Opolski Klub Taekwon-do.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Łukasz Rewieński – Prezes Opolskiego Klubu Taekwon-do szczegółowo omówił sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawozdanie.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017 r – Opolski Klub Taekwon-do zostało przyjęte jednogłośnie do akceptującej wiadomości - stanowi zał. nr 3.

Ad.2b.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017 r – Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił
o omówienie tematu.

Pan Andrzej Dolipski – Prezes Zarządu KS Dąbrowa szczegółowo omówił sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Dyskusja:

Radny Alfred Biskup – Chróścina zapytał czy przyznane środki finansowe wystarczają na prowadzenie działalności klubu?

 Pan Andrzej Dolipski odpowiedział, że nigdy nie jest tak dobrze aby nie mogło być lepiej. Przed klubem zostały postawione ambitne cele, które chcemy na bieżąco realizować oraz rozwijać umiejętności dzieci i dorosłych. Dzieci i osoby dorosłe występują w wielu zawodach i konkursach.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawozdanie.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017r. – Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa zostało przyjęte jednogłośnie do akceptującej wiadomości- stanowi zał. nr 4.

Ad.2c.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017 r – Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że Pan Łukasz Wicher nie mógł dotrzeć na sesję, ale na komisjach rady gminy szczegółowo omówił sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawozdanie.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017 r – Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie zostało przyjęte jednogłośnie do akceptującej wiadomości- stanowi zał. nr 5.

Ad.3

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 2 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 2 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 6.

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2018.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2018 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/273/18 stanowi zał. nr 7.

Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/274/18 stanowi zał. nr 8.

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/275/17 stanowi zał. nr 9.

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
w sołectwie Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXIX/276/18 stanowi zał. nr 10.

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/277/18 stanowi zał. nr 11.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/278/17 stanowi zał. nr 12.

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską
o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 marca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie podziału gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/279/17 stanowi zał. nr 13.

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/280/18 stanowi zał. nr 14.

Opinie Komisji – Załącznik nr 15

Ad. 12. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

Ad.13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

W dniu 22 marca 2018 r. wpłynęły 3 interpelacje Pana Waldemara Prudlika w sprawie drewnianych słupów teleinformacyjnych we wsi Żelazna, montażu trzech punktów świetlnych (2 przy ul. Dobrzyńskiej i 1 przy ul. Leśnej) oraz naprawy nawierzchni przy ul. Dobrzyńskiej.

Ad. 19. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku, również o godz. 1600.

Pani Marzenia Odziomek – sołtys wsi Narok powiedziała, że na początku roku została zgłoszona sprawa zniszczonych elementów na placu zabaw, tablicy informującej o ścieżce rowerowej przy ul. Karczowskiej w Naroku. Jednocześnie dodała, że we wsi Narok od pewnego czasu leżą zwinięte kable telekomunikacyjne, gdzie i do kogo można to zgłaszać?

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta powiedział, że na stronie internetowej ORANGE znajdują się numery telefonów, pod które można składać wnioski i zapytania.

Pan Jerzy Niedworok – sołtys wsi Skarbiszów powiedział, że w parku w Skarbiszowie poprzewracane drzewa stanowią zagrożenie dla dzieci i dorosłych. Na dworze zrobiło się ciepło i dzieci wraz z rodzicami spacerują po parku.

Pan Mieszko Puchał – sołtys wsi Niewodniki powiedział, że numery na tabliczkach uliczny zostały pomylone i nie zgadza się numeracja domów.

Pan Józef Gerc – sołtys wsi Karczów powiedział, że pomiędzy przystankami w Karczowie, na chodniku, znajduje się dziura, która powinna zostać naprawiona (droga powiatowa).

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że sołtys wraz z mieszkańcami powinni wystąpić do zarządcy dróg powiatowych z prośba o naprawę. Takie ponaglenia lepiej skutkują.

Radny Andrzej Pośliński – Dąbrowa powiedział, że na ul. Przytulnej
w Dąbrowie na 6 kul oświetleniowych świecą tylko 2. Bardzo prosił o wymianę.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że przyjął wszystkie wnioski i na bieżąco będą realizowane (łatanie dziur).

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XXXIX sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień