Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy 10 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP

Dąbrowa, dnia 10 maja 2018r.

GP.6733.5.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu oraz decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na działkach nr: 286/132, 301/133, 893/131 i 1050/129, AM-3, w obrębie ewidencyjnym Żelazna polegającej na zmianie sposobu użytkowania obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej przy ul. Opolskiej 37 na żłobek i przedszkole. 

 

Wpłynęło postanowienie:

-  z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  nr WD.5121.38.2018.AM z dnia 12.04.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 18.04.2018r.).

Wpłynęła decyzja:

- z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RPP.611.905.2018.WSZ z dnia 04.05.2018r. (wpływ do UG Dąbrowa 10.05.2018r.).

Powyższe postanowienie oraz decyzja znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta