Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP

Dąbrowa, dnia 14 czerwca 2018r.

GP.6733.11.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej na części działek nr: 353, 350, 157/1, 157/2 i 344, AM-3,  obręb ewidencyjny Narok.  

Wpłynęły postanowienia:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.286.2018.KŚ z dnia 25.05.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 30.05.2018r.),

- z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr WD.5121.56.2018.AM z dnia 05.06.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 11.06.2018r.).

 

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta