Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XL/2018

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.

 

Ad. 1

Otwarcia XL  sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 92,30% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1800.

 

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Janusza Staszowskiego- Sekretarza Gminy
 3. Panią Katarzyna Szafarska        - Skarbnik Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 26 marca 2018 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 26 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2017 r.
 4. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2017r.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.
 6. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 7. Przystąpienie Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny
  i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
 8. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 9. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 27 marca 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 27 marca 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami  – zał. nr 3.

 

Ad.3

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dąbrowa za 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej analizy.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 kwietnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały informację w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG szczegółowo omówił informację.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej analizy.

Dyskusja:

Radny Alfred Biskup – Chróścina zapytał czy na dzień dzisiejszy są jeszcze mieszkańcy, którzy nie mają podpisanej umowy na wywóz odpadów komunalnych?

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że gmina bazuje tylko na deklaracjach złożonych przez mieszkańców gminy, ale na pewno są jeszcze osoby, które nie posiadają takich umów. Jednocześnie dodał, że bardzo liczby na pomoc sołtysów i innych mieszkańców gminy, którzy zgłoszą takie osoby. Nowi mieszkańcy gminy zapominają zgłosić deklaracje o wywozie odpadów komunalnych.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną informację.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy za 2017 r. została przyjęta jednogłośnie do akceptującej wiadomości- stanowi zał. nr 4.

 

Ad.4.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 kwietnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały informację w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Jolanta Kubów – Kierownik GBP szczegółowo omówiła informację.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną informację.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie do akceptującej wiadomości- stanowi zał. nr 5.

 

Ad.5.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 kwietnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła Sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawionym sprawozdaniem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017 została przyjęta jednogłośnie do akceptującej wiadomości- stanowi zał. nr 6.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 kwietnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marek Leja - Wójt Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XL/281/18 stanowi zał. nr 7.

(o godz. 1700 do 1715 przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę, obrady opuścił radny Robert Rutowicz – liczba radnych wynosi 11)

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie Przystąpienie Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 kwietnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzenia Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie Przystąpienie Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XL/282/18 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 kwietnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XL/283/18 stanowi zał. nr 9.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 kwietnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XL/284/18 stanowi zał. nr 10.

 

Opinie Komisji – Załącznik nr 11

Ad.10. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

W dniu 22 marca 2018 r. wpłynęły 3 interpelacje Pana Waldemara Prudlika w sprawie drewnianych słupów teleinformacyjnych we wsi Żelazna, montażu trzech punktów świetlnych (2 przy ul. Dobrzyńskiej i 1 przy ul. Leśnej) oraz naprawy nawierzchni przy ul. Dobrzyńskiej. Interpelacje zostały przekazane do Wójta Gminy, Wójt Gminy odpowiedział na nie. Przewodniczący zapytał radnego Waldemara Prudlika czy jest zadowolony z odpowiedzi. Radny Waldemar Prudlik podziękował za odpowiedź.

 

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r.  (poniedziałek) o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, również o godz. 1600.

 

Pan Mariusz Konopa – Ciepielowice przedstawił następujące sprawy:

 1. po każdym weekendzie na placu zabaw w Ciepielowicach, kosze na śmieci są przepełnione i należałoby je opróżnić. Czy konserwatorzy mogliby się tym zająć?
 2. W najbliższych dniach tj. 1,2 i 3 maja obchodzone są święta, które wymagają wywieszenia flagi polski. Czy na maszcie w Ciepielowicach w pobliżu obelisku można taką flagę wywiesić?
 3. Jak wygląda sprawa działki w centrum Ciepielowic?
 4. aby dojechać na Zorgi trzeba pokonać dziury. W związku z tym radny poprosił o ich załatanie

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że konserwatorzy będą objeżdżać, po każdym weekendzie, tereny należące go gminy i wywozić śmieci. Natomiast dziury na drodze na Zorgi również zostaną załatane. Jednocześnie dodał, że flagi zostaną zawieszone na maszcie w Ciepielowicach.

 

Pani Marzena Odziomek – sołtys wsi Narok zapytała na jakim etapie jest budowa chodnika w Naroku?

 

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że przetarg na budowę chodnika w Naroku został unieważniony.

 

Pani Maria Sikora – Narok zwróciła się z prośbą o załatanie dziur na ul. Brzozowej w Naroku oraz wystąpienie do firmy, która robiła tę drogę
o naprawienie, w ramach gwarancji, pobocza, który kruszy się i załamuje.

 

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że dziury zostaną załatane a sprawa pobocza zostanie załatwiona w ramach gwarancji.

 

Wójt Gminy Marek Leja poinformował, że Opole wyłożyło do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Opola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XL sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

Protokołowała:

Małgorzata Stępień