Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XLI/2018

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.

Ad. 1

Otwarcia XLI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1830.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolek     - Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarska – Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusz Staszowski   - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2018r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.       Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2017 rok.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2017 r.
 6. Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2017 rok.
 8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2017 rok.
 9. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2017 rok.
 10. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 11. Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 12. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 13. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 14. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 27 kwietnia 2018 r. do 28 maja 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 27 kwietnia 2018 r. do 28 maja 2018 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3.

 

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Zbigniew Janowski – dyrektor GOKiR  szczegółowo omówił informację z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie informację.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości informację z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2017 rok  – zał. nr 4.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r. w Gminie Dąbrowa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną ocenę.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła ocenę zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r. w Gminie Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej oceny.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie oceny.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem oceny głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości ocenę zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r. w Gminie Dąbrowa – zał. nr 5.

 

Ad. 5-6

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa – zał. nr 6.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła odczytał Uchwałę Nr 139/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2017 r. – zał. nr 7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej i opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Alfred Biskup przedstawił  Protokół Nr 11/2018  z dnia 11 maja 2018 r. z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz odczytał opinię nr 11/8/18 Komisji Rewizyjnej Gminy Dąbrowa z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017. - zał. nr 8

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii pozostałych Komisji Rady Gminy na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Maria Rynkowska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa lub pozostałych przedstawionych materiałów?

Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2017r. i poddał pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2017 r. została przyjęta jednogłośnie - Uchwała Nr XLI/285/18. – zał. nr 9

Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poinformował, że zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Dodał, że wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa przez Komisję Rewizyjną i pozostałe Komisje Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup przedstawił Uchwałę Nr 11/4/18 Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017. – zał. nr 10

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła odczytał Uchwałę Nr 232/2018 z dnia 23 maja 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – zał. nr 12

Następnie ponownie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji lub ma jakieś uwagi do przedstawionych materiałów.

Wobec braku chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017 został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Zapytał czy w sprawie tych przedstawionych materiałów ktoś z radnych ma jakieś pytanie?

Wobec braku zgłoszenia pytań, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie projekt przedstawionej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/286/18 – zał. nr 12

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę od 1720 do 1730)

 

Ad.7

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/287/18 stanowi zał. nr 13.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/288/18 stanowi zał. nr 14.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/289/17 stanowi zał. nr 15.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Marek Leja Wójt Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/290/18 stanowi zał. nr 16.

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/291/18 stanowi zał. nr 17.

 

Ad.12.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/292/17 stanowi zał. nr 18.

 

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr XLI/293/18 w załączeniu - nr 19.

 

Ad.14.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 maja 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/294/18 stanowi zał. nr 20.

Opinie Komisji – Załącznik nr 21

 

Ad. 15. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. ani też w okresie międzysesyjnym, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

 

Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku, również o godz. 1600.

 

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia na Wójta, w związku z nowym rozporządzeniem.

 

Robert Rutowicz - Skarbiszów zapytał Zastępcę Wójta na jakim etapie są rozmowy na temat drogi powiatowej pomiędzy Ciepielowicami a Skarbiszowem?

 

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta Gminy powiedział, że ze wstępnych rozmów wynika, że droga będzie robiona.

 

Pani Zbigniew Janowski – dyrektor GOKiR zaprosił wszystkich na dni otwarte na zamku w Dąbrowie – 2-3 czerwca 2018 r.

 

Pani Helena Cisowska – sołtys wsi Ciepielowice zaprosiła wszystkich na festyn z okazji dnia dziecka, który odbędzie się 31.05 od godz. 1600 do 1900.

 

Pani Magdalena Podsada – sołtys wsi Chróścina również zaprosiła  wszystkich na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się 10.06.2018 r. w parku w Chróścinie.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XLI sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień