Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018

Dąbrowa 27.07.2018r.

GKMOS. 6220.7.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 29.11.2017r. wydał decyzję umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynków inwentarskich   z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 589/2 obręb Narok”

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu. 

 

Wójt

/-/ Marek Leja