Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP

Dąbrowa, dnia 23 sierpnia 2018r.

GP.6733.16.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

 

o postanowieniu w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę oświetlenia w Dąbrowie przy ul. Powstańców Śląskich na działce nr 342/2, AM-2, obręb ewidencyjny Dąbrowa.

 

Wpłynęło postanowienie:

-  z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nr DT.62.39.2018.DT z dnia 08.08.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 14.08.2018r.).

 

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

/-/ Marek Leja