Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.8.2018

Dąbrowa 31.08.2018r.

GKMOS.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Zawiadamiam

o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „Budowa fermy brojlerów o łącznej ilości stanowisk do 20 000 i obsadzie do 800 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 290/4 obręb 007 Narok w Naroku, ul. Karczowska, gmina Dąbrowa”.

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 203.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja