Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XLII/2018

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.

 

Ad. 1

Otwarcia XLI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1200, a zakończyła o godzinie 1345.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję             -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka     - Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską – Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusz Staszowskiego       - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 maja 2018 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 28 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Ustalenie dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 4. Ustalenie na terenie gminy Dąbrowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 5. Określenie zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie.
 7. Przyjęcie od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową.
 8. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Udzielenie z budżetu Gminy Dąbrowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wójt Gminy Marek Leja zgłosił wniosek o wprowadzenie nowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Ciepielowice. Zadanie to dotyczy remontu drogi powiatowej na odcinku ul. Osadników do skrzyżowania z ul. Długą.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku Wójta głosowało 13 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek Wójta o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosku Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 29 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 29 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 3.

 

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie negatywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Dyskusja:

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że rada gminy na początku kadencji tj. w grudniu 2014 r. ustaliła miesięczne wynagrodzenie za pracę. Z dniem 19 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Zgodnie z przyjętymi regulacjami od 1.07.2018 zaczną obowiązywać nowe dopuszczalne kwoty wynagrodzeń zasadniczych oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. W związku powyższym rada gminy na obowiązek dostosowania wysokości kwot poszczególnych składników wynagrodzenia do obowiązujących przepisów. Taka uchwała musi być podjęta do 30.06.2018 r. Nie podjęcie stosownej uchwały nie zwalnia z obowiązku obniżenia wynagrodzenia.

Pan Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że Rada Gminy Dąbrowa, na początku kadencji, ustaliła już raz wynagrodzenie dla Wójta Gminy, w którym ustaliła stawki i nie widzi potrzeby jej obniżania.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, 12 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów za nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy nie przyjęła uchwały w sprawie  ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Dąbrowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenie na terenie gminy Dąbrowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr XLII/295/18 stanowi zał. nr 4.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLII/296/18 stanowi zał. nr 5.

 

Ad.6.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek –Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLII/297/18 stanowi zał. nr 6.

 

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLII/289/17 stanowi zał. nr 7.

 

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Dąbrowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójt Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Dąbrowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLII/299/18 stanowi zał. nr 8.

 

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Ciepielowice.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Ciepielowice została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLII/300/18 stanowi zał. nr 9.

 

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

 Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

 

 

§5. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 41.360,82 zł tego:

 

 

było

jest

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

300,00

15 300,00

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

300,00

300,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

300,00

300,00

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

0,00

15 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

0,00

15 000,00

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

0,00

26 060,82

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

26 060,82

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

0,00

26 060,82

 

 

 

§6. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 690.300,00 zł tego:

 

 

było

jest

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0,00

15 000,00

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

15 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

0,00

15 000,00

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

6 000,00

6 000,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 000,00

6 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 000,00

6 000,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

34 000,00

34 000,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin

34 000,00

34 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

34 000,00

34 000,00

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

100 000,00

100 000,00

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

100 000,00

100 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

100 000,00

100 000,00

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

535 300,00

535 300,00

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

365 000,00

365 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

365 000,00

365 000,00

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

170 000,00

170 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

170 000,00

170 000,00

Rozdział 92195

Pozostała działalność

300,00

300,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

300,00

300,00

 

§10. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi:

 

 

było

Jest

Dochody

32 835 874,41

32 880 874,47

Przychody

2 678 707,10

2 678 707,10

RAZEM

35 514 581,57

35 559 581,57

 

Wydatki

33 998 020,67

34 043 020,67

Rozchody

1 516 560,90

1 516 560,90

RAZEM

35 514 581,57

35 559 581,57

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XLII/301/18 w załączeniu - nr 10.

 

Ad.11.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLII/302/18 stanowi zał. nr 11.

Opinie Komisji – Załącznik nr 21

 

Ad. 12. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

 

Ad.13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r. ani też w okresie międzysesyjnym, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

 

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku, również o godz. 1600.

Pan Zbigniew Janowski zaprosił wszystkich na piknik w Karczowie, który odbędzie się 30.06-01.07.2018 r.

Pan Alfred Biskup - Chróścina zapytał na jakim etapie jest przejęcie budynku po Zespole Szkół w Chróścinie od Powiatu Opolskiego? Jednocześnie zapytał, czy były podejmowane jakieś rozmowy ze Starostą Opolskim nt. przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej pomiędzy Chróściną a Polską Nową Wsią?

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że sprzedaż nieruchomości została zablokowana. Gmina wystąpiła do starosty z propozycją dzierżawy tego budynku. W związku z tym będą mogły zostać podjęte działania na użytkowanie obiektu.

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że naprawa tej drogi jest jak najbardziej możliwa, jednakże po stronie gminy znajduje się odcinek ok. 30-40 metrów reszta pozostaje po stronie gminy Komprachcic. Największym problemem może być protest mieszkańców ul. Chróścińskiej w Polskiej Nowej Wsi. Droga ta w tym momencie byłaby częściej uczęszczana, a mieszkańcy byliby niezadowoleni.

Pani Magdalena Podsada – sołtys wsi Chróścina zaprosiła wszystkich na festyn wędkarski, który odbędzie się 8.07.2018 r.

Pani Teresa Kowolik – sołtys wsi Mechnice zwróciła się z prośbą o wyrównanie drogi gminnej prowadzącą na cegielnię w Mechnicach. W momencie zamknięcia drogi w Żerkowicach, droga gminna będzie jedną w alternatyw przejazdu do Komprachcic. W chwili obecnej znajdują się tam głębokie dziury, które uniemożliwiają przejazd środkami lokomocji.

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że jest to droga tylko dla sprzętu rolniczego. Droga ta liczy ok. 1,5 km długości i na dzień dzisiejszy w budżecie gminy brak środków na ten cel.

Pan Andrzej Piotrowicz – sołtys wsi Prądy zaprosił wszystkich na coroczny festyn w Prądach, który odbędzie się 7-8.07.2018 r.

Pani Gertruda Ledwig – sołtys wsi Żelazna, w imieniu Wójta i rady sołeckiej, zaprosiła wszystkich na dożynki gminno-parafialne, które odbędą się 26.08.2018r. w Żelaznej.

Pani Maria Sikora – Narok powiedziała, że nie został rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika w Naroku. Ludzie na wsi nie są do końca doinformowani i odbierają to w ten sposób, że chodnika nie będzie.

Pan Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że 10.07.2018 r. zostanie dokonana utylizacja, których odpadów? Jednocześnie zapytał, co ze składem odpadów przy dworcu?

Pan Marek Leja Wójt Gminy odpowiedział, że utylizacji zostaną poddane paliwa płynne. Jeśli chodzi o odpady przy dworcu jest prowadzone postępowanie administracyjne w stosunku do właściciela tego składowiska.

Wójt Gminy Marek Leja powiedziała, że do ogłoszonego w lutym tego roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na budowę chodnika i przebudowę drogi wojewódzkiej w Naroku na odcinku dwóch kilometrów stanęło kilku wykonawców. Niestety oferty każdej z firm znacznie przekraczały kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Zarząd Dróg unieważnił przetarg, ale zdecydowano, że brakujące środki na to zadanie zostaną pozyskane z przyszłorocznego budżetu województwa. Według informacji pozyskanych od Szymona Ogłazy (członka Zarządu Województwa Opolskiego) inwestycja zostanie wykonana, ale jej zakończenie nastąpi w 2019 rok.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 435 (kolejny etap prac) nastąpi całkowite zamknięcie ul. Niemodlińskiej w Dzielnicy Żerkowice na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy Miasta Opola (okolice osiedla Turzok). W związku z powyższym niezbędna jest zmiana trasy linii nr 16 i jej rozkładu jazdy. Na prośbę Gminy Dąbrowa trasa objazdu została zmodyfikowana w taki sposób, aby objąć również przystanki „Mechnice – Centrum” oraz „Chróścina – Szkoła” (w stosunku do trasy zaproponowanej przez MZK omijającej miejscowość Mechnice). Na okres objazdu z obsługi autobusami zostaną wyłączone następujące przystanki:

- „Niemodlińska – Skrzyżowanie” (wyłączenie tylko dla linii nr 16), „Niemodlińska – Ogrodowa”, „Niemodlińska – Paprotkowa”, „Niemodlińska – Cmentarz”, „Mechnice – Kolonia”, „Mechnice”.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XLII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień