Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP

Dąbrowa, dnia 24 września 2018r.

GP.6733.21.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę wodociągu grupowego „Prószków” – Etap II  - sieć wodociągowa Chróścina – SW Dąbrowa Ø 160PE o długości całkowitej 4 450,0 mb, na części działek nr: 537/102, 539/102, 540/170 i 541/175, AM-1,  obręb ewidencyjny Chróścina, na części działek nr 416 i 430, AM-2,  obręb ewidencyjny Dąbrowa oraz na części działek nr: 373, 532/5, 532/6, 532/7 i 535, AM-3, obręb ewidencyjny Dąbrowa.

Wpłynęły postanowienia:

- od Starosty Opolskiego nr GN.6124.505.2018.KŚ z dnia 11.09.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 14.09.2018r.),

- z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nr DT.62.51.2018.DT z dnia 11.09.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 17.09.2018r.),

-  z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr WD.5121.94.2018.AM z dnia 10.09.2018r. (data wpływu do tut. urzędu 17.09.2018r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowych postanowień w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

/-/ Marek Leja