Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2018 r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP

Dąbrowa, dnia 28 września 2018r.

GP.6733.20.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Ø 90 ÷ 110 na odcinku około 230 mb oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na odcinku około 110 mb, na części działek nr: 490/3, 491/6 i 497, AM-3,  obręb ewidencyjny Dąbrowa.

 

Wpłynęły postanowienia:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.503.2018.KŚ z dnia 07.09.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 11.09.2018r.),

- z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nr DT.62.50.2018.DT z dnia 11.09.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 17.09.2018r.).

 

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta