Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.33.2018.MP

   Dąbrowa, dnia 27 listopada 2018r.

GP.6733.33.2018.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 27 listopada 2018r. decyzji nr 32/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek nr: 828/225, 919/224, 920/224, 934/221, 921/224, 922/224, 923/224, 933/221, 924/224, 930/221, 931/221, 932/221, 935/221, AM-3, obręb ewidencyjny Mechnice.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up.Wójta

Erwin Marsolek