Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP

Dąbrowa, dnia 29 listopada 2018r.

GP.6733.34.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 50 na odcinku około 15 mb na części działek nr: 320/59 i 320/55, AM-1, obręb ewidencyjny Karczów.

Wpłynęło postanowienie:

-  od Starosty Opolskiego nr GN.6124.646.2018.KŚ z dnia 15.11.2018r. (wpływ do UG w Dąbrowie 22.11.2018r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018r. poz. 2096z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta