Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XLIII/2018

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 6 września 2018 r.

Ad. 1

          Otwarcia XLIII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 13 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi 92,31% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1810.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję                -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka        - Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską – Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusz Staszowskiego - Sekretarza Gminy

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 czerwca 2018r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

          W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 12 radnych.

          Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 4. Zarządzenie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 5. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
 6. Zmiana uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 7. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2017/2018.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

          Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie negatywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta powiedział, że projekt uchwały szczegółowo omówiony została na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady gminy w dniu 30 sierpnia 2018 r. Jednocześnie dodał, że jeśli będą jakiej pytania to autor planu, Pani Krystyna Kucharzewska, odpowie na pytania.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr XLIII/303/18 stanowi zał. nr 3.

Ad.3.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 29 czerwca 2018 r. do 6 września 2018 r.      

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

           Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

          Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 29 czerwca 2018 r. do 6 września 2018 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 4.

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowskąno przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie negatywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr XLIII/304/18 stanowi zał. nr 5.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr XLIII/305/18 stanowi zał. nr 6.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLIII/306/18 stanowi zał. nr 7.

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLII/296/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLII/296/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLIII/307/18 stanowi zał. nr 8.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę od 1700 do 1720)

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 268.465,00 zł z tego:

 

 

było

jest

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

85 00,00

174 465,00

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

85 000,00

174 465,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

85 000,00

174 465,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0,00

94 000,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin

0,00

94 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

94 000,0

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 183 465,80 zł z tego:

 

 

było

jest

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60 000,00

151 965,00

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

7 000,00

7 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 000,00

7 000,00

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

53 000,00

144 965,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

53 000,00

53 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

91 965,00

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

0,00

91 500,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 

0,00

91 500,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

91 500,00

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XLIII/308/18 w załączeniu - nr 9.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 czerwca 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLIII/309/18 stanowi zał. nr 10.

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2017/2018.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

        Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2017/2018.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił informację o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2017/2018.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

          Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionej oceny głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

          Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2017/2018, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy- stanowi  zał. nr 11.

Opinie Komisji – Załącznik nr 12

Ad. 11. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

Ad.12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 6 września 2018 r. ani też w okresie międzysesyjnym, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 września 2018 roku, również o godz. 1600.

Pan Alfred Biskup – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z kontroli Klubu Sportowego w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Kazimierz Wojdyła poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z kontroli do akceptującej wiadomości.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionej oceny głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

          Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z kontroli Kluby Sportowego w Dąbrowie została jednogłośnie przyjęty do akceptującej wiadomości.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy przypomniał wszystkich sołtysom, że do 30 września br. należy podjąć uchwały zebrania wiejskiego w sprawie Funduszu sołeckiego na 2019 r.

Pan Rafał Lyga – Niewodniki zapytał co z brakującymi tabliczkami ulic w miejscowościach naszej gminy, np. Odrzańska w Niewodnikach?

 

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że nic nie jest mu wiadomo o takim problemie ale jak najbardziej zostanie to zrobione.

 

Pan Józef Gerc – Sołtys wsi Karczów zawnioskował o naprawę ul. Cmentarnej w Karczowie.

 

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że ul. Cmentarna zostanie wysypania kamieniem w najbliższym czasie.

 

Pani Gertruda Ledwig – sołtys wsi Żelazna podziękowała wszystkim za udział w Gminno-Parafialnych dożynkach w Żelaznej, które odbyły się 26 sierpnia 2018r.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XLIII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień