Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XLIV/2018

z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 września 2018 r.

Ad. 1

          Otwarcia XLIV sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Kazimierz Wojdyła. Stwierdził, że na 11 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi 73,33% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1800.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Pana Marka Leję                -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka        - Zastępcę Wójta
 3. Panią Katarzynę Szafarską – Skarbnika Gminy
 4. Pana Janusz Staszowskiego - Sekretarza Gminy
 5. Panią Monikę Wittek          - Radna Powiatu Opolskiego

oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 6 września 2018r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania.

          W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 11 radnych.

          Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że protokół sesji z sesji odbytej w dniu 6 września 2018 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1.       Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 4. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020.
 6. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia.
 7. Określenie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
  i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 8. Zmiana uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem porządku  głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

          Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 7 września 2018 r. do 27 września 2018 r.      

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

           Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

          Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 7 września 2018 r. do 27 września 2018 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu – nr 4

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

        Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Pan Marek Leja Wójt Gminy szczegółowo omówił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła odczytał Uchwałę Nr 335/2018 z dnia 7 września 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za I półrocze 2018 r. wraz z uzasadnieniem (uchwała RIO  zał. nr 5).

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

          Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem przedstawionej oceny głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

          Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r., została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy- stanowi  zał. nr 6.

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską
o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 września 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pan Grzegorz Wocka  główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Dyskusja:

Radny Alfred Biskup – Chróścina zapytał skąd się biorą śmieci przy cmentarzu, parku itp. W jaki sposób wyegzekwować wywóz śmieci i posiadanie pojemników przez wszystkich mieszkańców gminy?

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że obecnie system gospodarowania odpadami w Gminie Dąbrowa obejmuje odbiór wszystkich odpadów resztkowych z nieruchomości zamieszkałych. Problem stanowią obiekty firmowe, gdzie przedsiębiorca jest nadal obciążany
w zależności, ile odpadów wyprodukuje (koszt za pojemnik) – stąd tutaj może dochodzić do sytuacji, że ktoś próbuje pozbyć się śmieci w sposób nielegalny. Kwestia posesji, gdzie nie ma zapewnionego odbioru odpadów jak i samych pojemników na odpady ma związek z faktem, że nie zawsze właściciel nieruchomości na czas składa deklarację, iż dana nieruchomość jest zamieszkana. W momencie uzyskania przez Urząd Gminy informacji, że dana nieruchomość jest zamieszkana, podejmowane są stosowne kroki przez pracowników celem złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub wszczynane jest postępowanie administracyjne

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr XLIV/310/18 stanowi zał. nr 5.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 września 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr XLIV/311/18 stanowi zał. nr 6.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców gminy Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 września 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLIV/312/18 stanowi zał. nr 7.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę od 1650 do 1700)

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 września sierpnia 2018 r. Komisje Rady Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:

Pan Mariusz Konopa – Radny powiedział, ze obecny projekt uchwały różni się trochę od złożonego wcześniej projektu uchwały. Jednocześnie złożył wniosek formalny o zmianę kolejności §4 pkt 2 i 3, aby pkt. 2 był 3 a 3 był 2.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poddała pod głosowanie wniosek formalny o zmianę zapisu §4 pkt 2 i 3, aby zmienić kolejność czyli pkt. 2 będzie 3 a 2 będzie 2.

          W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 5 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

          Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że wniosek radnego Mariusza Konopy została odrzucony.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwny nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLIV/313/18 stanowi zał. nr 8.

Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 września 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pan Marek Leja Wójt Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały.

Następnie Wójt Gminy Marek Leja przedstawiła poprawki do podejmowanej uchwały. Przedstawiają się one następująco.

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 45.100,90 zł z tego:

 

było

jest

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00

35 000,00

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

0,00

35 000,00

dochody bieżące:

§ 0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

35 000,00

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 100,90

10 100,90

Rozdział 80195

Pozostała działalność

10 100,90

10 100,90

dochody bieżące:

§ 2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

9 519,09

9 519,09

§ 2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

581,81

581,81

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 195.100,90 zł z tego:

 

było

jest

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 100,90

10 100,90

Rozdział 80195

Pozostała działalność

10 100,90

10 100,90

wydatki bieżące, w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

10 100,90

10 100,90

Dział 855

RODZINA

0,00

185 000,00

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

0,00

185 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

185 000,00

185 000,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 150.00,00zł z tego:

 

 

 

 

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0,00

150 000,00

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

150 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

150 000,00

         

Wójt Gminy Marek Leja dodał, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie kopert z przetargu na zmianę przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym. Komisja dokonała otwarcia kopert – zgłosił się jeden oferent – który przedstawił swoją ofertę na kwotę 833.000 zł. Pierwszy przetarg został unieważniony, na drugi zgłosił się tylko jeden oferent na kwotę 1.230.000 zł. Kwota zaplanowana na ten cel to 650.000 zł. Dzisiejszy przetarg musi być zostać rozstrzygnięty gdyż nie ma już zbyt wiele czasu (pozostał październik, listopad, grudzień) aby zakończyć inwestycję i otrzymać dofinansowanie. Na rynku brak jest firm, które chciałyby podjąć się prac i jest ich coraz mniej. Jednocześnie poinformował wszystkich, skąd można uzyskać pieniądze z budżetu gminy. W budżecie gminy zaplanowano środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Sokolniki-Dąbrowa na kwotę 300.000 zł w roku 2018 i 900.000 zł w przyszłym roku budżetowym. W październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na część prac tj. wycinkę drzew i oświetlenie. Przedmiar robót zaplanowany jest na kwotę 141.000 zł i wystarczy środków aby ogłosić przetarg na te działania. W związku z tym kwotę 150.000 zł z 300.000 zł, zaplanowanych w tym roku, przesunąć na przebudowę gimnazjum w Żelaznej na żłobek. Jednocześnie dodał, że jest bardzo duży dylemat czy powtórzyć przetarg, w którym może się okazać, że żaden oferent się nie zgłosi lub zwiększyć kwotę na to zadanie. Z naszych informacji wiadomo, że będą kolejne konkursy na budowę żłobków, który najprawdopodobniej będzie ogłoszony w listopadzie a rozstrzygnięty w przyszłym roku. Zainteresowanie żłobkiem na naszym terenie jest bardzo duże.

Pan Alfred Biskup – radny powiedział, że kwota dofinansowanie wynosi 600.000 zł. Czy przy następnym rozdaniu będzie to kwota wyższa? Jednocześnie zapytał czy są na naszym terenie dzieci, które będą chętne uczęszczać do żłobka?

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że może być to kwota wyższa. Plany na przyszły rok są takie, że kwota na dziecko będzie wynosić 30.000 zł i 22.000 zł na dziecko już uczęszczające. Z punktu widzenia społecznego zainteresowanie jest bardzo duże. Nie ma jeszcze formalnych zapisów do żłobka ale wielu rodziców jest zainteresowanych.

Pani Maria Sikora – radna – powiedział, że zainteresowanie żłóbkiem jest bardzo duże. Wiele mama jest chętnych umieszczeniem dziecka w żłóbku i powrotem mamy do pracy.

Pan Alfred Biskup – radny powiedział, że radni chcieliby mieć zapewnienie od wykonawcy, że wywiąże się z terminów i do końca roku zakończy inwestycję.

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że w gminie Dabrowa nie ma prostych decyzji do podejmowania. Jednocześnie dodał, że jest szansa na oszacowanie ryzyka. W umowach, z wojewodą i wykonawcą, jest możliwość płacenia za etaty prac. Kwota, która musi być wydana do końca roku to 80% środków, które zapewnia wojewoda.

Pan Mariusz Konopa – radny zapytał, skąd zostanie zapewniona kwota 35.000 zł?

Pani Elżbieta Baucz – zastępca skarbnika powiedziała, że kwota 35.000 zł zabezpieczona jest z dochodów, które uzyskujemy ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy.

W  głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XLIV/314/18 w załączeniu - nr 9.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 września 2017 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła poprosił o omówienie tematu.

          Pan Marek Leja Wójt Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLIV/315/18 stanowi zał. nr 10.

Ad.10. Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z § 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji.

Ad.11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 6 września 2018 r. ani też w okresie międzysesyjnym, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Wojdyła  poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku, również o godz. 1600.

Pani Magdalena Posada – sołtys wsi Chróścina powiedział, że na terenie gminy są 3 opiekunki, które posiadają, dwie po 5 dzieci, trzecia 1 dziecko a otrzymują się same środki finansowe.

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że dwie opiekunki mają po 5 dzieci a trzecia jedno niepełnosprawne. Staramy się aby opiekunki dzieci miały po maksymalnej liczbie dzieci ale zgodnie z wymogami.

Pan Alfred Biskup – radny powiedział, że została już przeprowadzona rozmowa z Panią Kierownik OPS w tej sprawie. Zostanie przygotowana zmiana uchwały w tej sprawie aby taka sytuacja już się nie powtórzyła. Jednocześnie dodał, że gmina systematycznie wykonuje zadanie z oświetleniem ulic. Przygotowana jest uchwała zebrania wiejskiego na oświetlenie 3-4 lampami plac zabaw na osiedlu w Chróścinie. Zwrócił się z prośbą o zapewnienie na części ul. Kopernika w Chróścinie lamp z oświetleniem w roku 2019.

Wójt Gminy Marek Leja powiedział, że do 25.10 br. można składać wnioski
z zadaniami do projektu budżetu na rok 2019. Gmina nie uchyla się od oświetlenia ulic na terenie gminy Dąbrowa, oczywiście w miarę potrzeb.

Pan Alfred Biskup – radny zapytał na jakim etapie jest przejęcie partu i zamku po zespole Szkół w Chróścinie (szkoła ponadgimnazjalna) i na jakich zasadach?

Wójt Gminy Marek Leja odpowiedział, że na początku października Starosta Opolski ma wydać decyzję w tej sprawie. Wszyscy radni powiatu są za przekazaniem tych obiektów dla gminy Dąbrowa.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „XLIV sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień