Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr I/2018

z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2018 - 2023 odbytej
w dniu 18 listopada 2018 r.

Ad. 1

          Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Karol Gregulec. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1400, a zakończyła o godzinie 1600.

            Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek -  Wójta Gminy – elekta
 2. Pana Janusza Staszowskiego -  Sekretarza Gminy
 3. Panią Katarzynę Szafarską  – Skarbnika Gminy
 4. Panią Cecylię Holek – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
  w Dąbrowie

oraz pozostałych gości.

(lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2)   

Radny Senior Karol Gregulec poinformował wszystkich, że zgodnie a ustawą o samorządzie gminnych, sesja Rady Gminy Dąbrowa jest nagrywana i transmitowana do sieci.

Radny Senior Karol Gregulec poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy. Tym samym, w dniu 5 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy Pan Cezary Obermajer  podpisał postanowienie, które zawiera załącznik ustalający porządek I sesji Rady Gminy Dąbrowa (zał. nr 3). Porządek ten przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady.
 7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Dąbrowa
  i złożenie przez niego ślubowania.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. 2

          Następnie Radny Senior Karol Gregulec poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie radnym zaświadczeń stwierdzających ich wybór.

          Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Cecylia Holek odczytała treść zaświadczenia o wyborze radnego, a następnie wszystkim  wręczyła zaświadczenia.

Ad. 3

Radny Senior Karol Gregulec poinformował zebranych, że obecnie nastąpi ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Mateusza Ulańczyka o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, a następnie każdego wyczytanego radnego o potwierdzenie woli ślubowania słowem „Ślubuję”, każdy z radnych może wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”. Radny Senior poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania o treści:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

i przyjął ślubowanie od radnych w kolejności odczytywanych nazwisk z listy imiennej przez najmłodszego wiekiem radnego Pana Mateusza Ulańczyka.
Wszyscy radni złożyli ślubowanie.

(Lista imienna radnych, którzy złożyli ślubowanie w załączeniu – zał. nr 4)

            Radny Senior pogratulował i stwierdził, że po złożeniu ślubowania radni mogą sprawować mandat radnego Rady Gminy Dąbrowa.

Ad. 4

Radny Senior Karol Gregulec stwierdził, że na 15 wybranych radnych,
w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały

Ad. 5

          Radny Senior Karol Gregulec stwierdził, że obecnie przystąpimy do realizacji punktu 5 to jest „Wybór Komisji Skrutacyjnej”. Dlatego proponuje powołanie z radnych 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, która przygotuje regulamin głosowania, karty do głosowania oraz przeprowadzi głosowanie. Poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji.

Głos zabrali:

Radny Alfred Biskup - zgłosił radną Annę Krzyżanowską.

Radny Mariusz Konopa - zgłosił radnego Andrzeja Pochopień.

Radny Waldemar Prudlik – zgłosił radnego Alfreda Biskupa. 

Radny Senior zapytał czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej?

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Następnie zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej?

Wobec braku uwag, radny Senior zapytał kto jest za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej?

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za proponowanym składem Komisji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 5)

          Radny Senior Karol Gregulec stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) Anna Krzyżanowska,

2) Andrzej Pochopień,

3) Alfred Biskup.

Ad.6.

Radny Senior Karol Gregulec stwierdził, że nastąpi „Wybór przewodniczącego Rady Gminy

Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz przedstawienie uzasadnienia dlaczego zgłasza tę osobę. Poinformował również, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę, dlatego każdorazowo będzie zwracał się do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę.

          Radny Andrzej Pochopień zgłosił kandydaturę radnego Pana Mariusza Konopy na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Stwierdził, że Pan Mariusz Konopa był już radnym w poprzedniej kadencji i uczestniczył w posiedzeniach Rady Gminy.

          Po zgłoszeniu kandydata na przewodniczącego, radny Senior zapytał radnego Pana Mariusza Konopę czy wyraża zgodę na kandydowanie?

          Radny Pan Mariusz Konopa wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Senior Karol Gregulec poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady.   

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przez radnych, Rady Senior zaproponował przegłosowanie zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady.

Zapytał kto z radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy?

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych. (imienne wyniki głosowania w załączeniu
nr 6)

          Radny Senior Karol Gregulec stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady.

Radny Senior Karol Gregulec poinformował radnych, że zgodnie
z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

          Radny Senior ogłosił 10-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji, przygotowania projektu regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady i kart do głosowania (przerwa trwała od godz. 1420 do godz. 1430).

          Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Alfred Biskup odczytał regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy (regulamin
w załączeniu - nr 7).

          Radny Senior Karol Gregulec zapytał czy są uwagi do projektu regulaminu?

          Wobec braku uwag, radny Senior poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu regulaminu  głosowało 15 radnych. (imienne wyniki głosowania w załączeniu
nr 8)

          Radny Senior Karol Gregulec stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Senior Karol Gregulec poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a następnie poinformował, że dla tajności głosowania przygotowano oddzielne miejsce, które mieści się obok urny.

Radny Senior poprosił, aby Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał z listy nazwiska radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie
i wrzucanie do urny kart do głosowania.

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Senior Karol Gregulec poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i ogłosił
10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz. 1440 do godz. 1430).

          Po przerwie Radny Senior Karol Gregulec poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.

          Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Alfred Biskup odczytał protokół z wyboru przewodniczącego, stwierdzając, że w wyniku tajnego
głosowania przewodniczącym Rady Gminy został wybrany radny Mariusz Konopa (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - nr 9)

          Radny Senior Karol Gregulec poinformował radnych, że z przyczyn formalnych niezbędne jest przegłosowanie w głosowaniu jawnym projektu uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy. Podjęcie tej uchwały potwierdza, że procedura wyboru była uczciwa i zgodna z prawem.

Następnie przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa i poddał pod głosowanie przyjęcie tego projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 10)

Radny Senior Karol Gregulec podziękował radnym za głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa. Uchwała Nr I/1/18 w załączeniu – nr 11.

Radny Senior Karol Gregulec poprosił nowo wybranego przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Konopę  do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym, złożył gratulacje i poprosił o dalsze prowadzenie sesji.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa podziękował radnym za zaufanie i wybór, a radnemu Seniorowi za sprawne prowadzenie sesji. Stwierdził, że jako Przewodniczący Rady będzie starał się pełnić tę funkcję rzetelnie. Ma także nadzieję, że będziemy spierać się konstruktywnie dla dobra naszej gminy
i jej mieszkańców.

Ad. 7

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował radnych, że obecnie przystąpimy do realizacji pkt 7 tj. „Wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zaproponował, aby wybór na wiceprzewodniczących Rady przeprowadziła komisja skrutacyjna, przyjęta przez Radnych, w poprzednim składzie.

Następnie poinformował radnych, że zgodnie z §15 Statutu Gminy Dąbrowa uchwalonym Uchwałą Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia
25 października 2018 r., Rada Gminy wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz ewentualnie ich przedstawienie.

Głos zabrali:

Radna Maria Rynkowska zgłosił kandydaturę radnej Marii Sikora. Podkreślił, że Pani Maria Sikora  jest długoletnim radnym Gminy Dąbrowa, pełniła już funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Posiada również bogate doświadczenie samorządowe.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zapytał Panią Marię Sikora czy wyraża zgodę na kandydowanie?

          Radna Maria Sikora wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Alfred Biskup - zgłosił kandydaturę radnego Pana Karola Gregulca. Podkreślił, że Pan Karol Gregulec jest radnym z długoletnim stażem. Jest znanym aktywistą ze środowiska, którego się wywodzi i będzie godnym reprezentantem Rady Gminy Dąbrowa na zewnątrz.

          Następnie zapytał Pana Karola Gregulca czy wyraża zgodę na kandydowanie?

          Radny Karol Gregulec wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego rady.

          Przewodniczący Rady powiedział, że proponuje przegłosowanie zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady.

Zapytał kto z radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy?

          W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 12)

          Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zamknięcia listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował radnych, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w celu przygotowania projektu regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczących Rady Gminy i kart do głosowania (przerwa trwała od godz. 1500 o godz. 1510).

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konpa poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z projektem regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczących Rady Gminy.

          Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Alfred Biskup odczytał regulamin głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy (regulamin w załączeniu - nr 13).

          Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi do projektu regulaminu?  

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru na wiceprzewodniczących Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu regulaminu  głosowało 15 radnych. (imienne wyniki głosowania w załączeniu
nr 14)

          Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości regulamin głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że dla tajności głosowania przygotowano oddzielne miejsce, które mieści się obok urny.

Przewodniczący Rady poprosił, aby Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywała z listy nazwiska radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania.

Po wrzuceniu do urny kart przez ostatniego radnego, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i ogłosił
10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz. 1520 do godz. 1530).

          Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił przewodniczący Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.

          Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Alfred Biskup odczytał protokół z wyboru wiceprzewodniczącego, stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali wybrani:

 1. Radny Karol Gregulec
 2. Radna Sikora Maria

(protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - nr 15)

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa złożył gratulacje wybranym wiceprzewodniczącym rady a następnie poinformował radnych, że
z przyczyn formalnych niezbędne jest przegłosowanie w głosowaniu jawnym
projektu uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy, gdyż podjęcie uchwały w tej sprawie potwierdza, że procedura wyboru była uczciwa i zgodna z prawem

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa i poddał pod głosowanie przyjęcie tego projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych. (imienne wyniki głosowania
w załączeniu nr 16)

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa. Uchwała Nr I/2/18 w załączeniu – nr 17.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował obecnych, że zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy, wolą wyborców Wójtem Gminy Dąbrowa w wyborach bezpośrednich została wybrana Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Cecylię Holek o wręczenie zaświadczenia stwierdzającego wybór Pani Katarzyny Gołębiowskiej-Jarek na Wójta Gminy Dąbrowa.

          Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Cecylia Holek wręczyła zaświadczenie Pani Katarzynie Gołębiowskiej-Jarek o wyborze na Wójta Gminy Dąbrowa.

          Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków nowo wybranego Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. 

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa odczytał następującą treść ślubowania: „Obejmując urząd Wójta Gminy Dąbrowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”

          Wójt Gminy Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek, powtarzając za Przewodniczącym Rady treść ślubowania,  złożył ślubowanie przed Radą Gminy z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o zabranie głosu Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek Wójta Gminy.

Wójt Gminy Marek Leja przedstawił następujące wystąpienie:

Pani Katarzyna Gołebiowska-Jarek podziękowała wszystkim za wybór na Wójta Gminy Dąbrowa.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa podkreślił, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad sesja dobiegła końca. Przewodniczący Rady gminy Mariusz Konopa poinformował, że sesja rady gminy odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 1500.

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że „I sesję Rady Gminy Dąbrowa  w kadencji 2018 – 2023 uważa za zamkniętą”.

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień