Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr II/2018

z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.

Ad. 1

          Otwarcia II sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Mariusz Konopa. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować
i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1500, a zakończyła
o godzinie 1630.

            Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka - Zastępcę Wójta
 3. Pana Janusza Staszowskiego -  Sekretarza Gminy
 4. Panią Katarzynę Szafarską  -  Skarbnika Gminy

oraz pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2)

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zaproponował, aby protokół z I sesji odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.  przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu,  bądź inne propozycje w tej sprawie?

         Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z  I sesji, bez czytania.

          W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół z I sesji odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

          Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Wystąpienie Wójta Gminy Dąbrowa.
 3. Ustalenie rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz określenie ilości osób poszczególnych komisji.
 4. Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Wybór przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Wyznaczenie przedstawicieli do reprezentowania Gminy Dąbrowa
  w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zgłosił wniosek o wprowadzenie nowego projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 3)

Przewodniczący stwierdził, że wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosku Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 4)

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek krótko przedstawiła zadania realizowane od momentu objęcia funkcji Wójta Gminy.

Ad. 3

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że w obecnej kadencji funkcjonować będzie 5 Komisji, w tym dwie komisje obligatoryjne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są wnioski lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały i otworzył dyskusję.

          Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 5)

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz określenie ilości osób poszczególnych komisji została podjęta jednogłośnie przez Radę Gminy. Uchwała Nr II/3/18 w załączeniu - nr 6)

Ad.4.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że przed sesją Rady Gminy radni zdeklarowali się do pracy w komisjach. Następnie przedstawił składy komisji.

          Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

          Wobec braku dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 7)

          Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr II/4/18
(w załączeniu - nr 8).

Ad. 5

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował radnych, że zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Gminy Dąbrowa, przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy wybiera Rada spośród członków komisji w głosowaniu jawnym. Wobec tego proszę radnych o zgłaszanie kandydatów wraz z uzasadnieniem na przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Mariusz Konopa zgłosił kandydaturę Pana Alfreda Biskupa na  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zapytał czy radny Alfred Biskup  wyraża zgodę na kandydowanie?

          Radny Alfred Biskup wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Kornelia Kansy zgłosiła kandydaturę radnego Pana Andrzeja Pochopień na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zapytał radnego Andrzeja Pochopień czy wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji?

          Radny Andrzej Pochopień wyraził zgodę.

Radny Serafin Misiek zgłosił kandydaturę Pani Elżbiety Golas na przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał  radną Elżbietę Golas czy wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego?

          Radna Elżbieta Golas wyraziła zgodę.

Radny Andrzej Pochopień zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Gruszki na przewodniczącego Komisji Spraw Samorządowych.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zapytał czy radny Janusz Gruszka wyraża zgodę na kandydowanie?

          Radny Janusz Gruszka wyraził zgodę.

Radna Maria Sikora zgłosiła kandydaturę radnej Marii Rynkowskie na przewodniczącą Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zapytał czy radna Maria Rynkowska wyraża zgodę na kandydowanie?

          Radna Maria Rynkowska wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zapytał czy ktoś z radnych chce zgłosić inne kandydatury na przewodniczących komisji?

          Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone kandydatury i tak:

          Kto jest za wyborem radnego Alfreda Biskupa na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wyborem radnego Alfreda Biskupa  głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.  (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 9)

          Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny Alfred Biskup został większością głosów wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kto jest za wyborem radnego Andrzeja Pochopień na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji?

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wyborem radnego Andrzeja Pochopień głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.  (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 10)

          Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny Andrzej Pochopień został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Kto jest za wyborem radnej Elżbiety Golas na przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego?

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wyborem radnego Kazimierza Wojdyły głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.  (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 11)

          Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radna Elżbieta Golas została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Kto jest za wyborem radnego Janusza Gruszki na przewodniczącego Komisji Spraw Samorządowych?

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wyborem radnego Janusza Gruszki głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.  (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 12)

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny Janusz Gruszka został większością głosów wybrany na przewodniczącego Komisji Spraw Samorządowych.

Kto jest za wyborem radnej Marii Rynkowskie na przewodniczącą Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy?

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wyborem radnej Marii Rynkowskie głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.  (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 13)

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radna Maria Rynkowska została większością głosów wybrana na przewodniczącą Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy.

          Następnie Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z wcześniej przegłosowanymi nazwiskami i poddał pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przedstawionym projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 14)

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr II/5/18 w załączeniu - nr 15

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę 1520 – 1525)

Ad. 6

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że w poprzedniej kadencji Rady Gminy przedstawicielami Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” byli pan Karol Gregulec i Georg Gonschior. Jednocześnie dodał, że osoby te bardzo dobrze reprezentowały gminę i nie ma potrzeby aby zmienić jej składu.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek podtrzymuje propozycję kandydatury pana Karola Gregulca i Georga Gonschiora jako przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO”. Jednocześnie dodała, że są to osoby z doświadczeniem i mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta Gminy przedstawił nowym radnym informację o tym czym zajmuje się Związek Gmin „PROKADO”.

          Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” w osobach Pana Georga Gonschiora i Pana Karola Gregulca i poddał pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przedstawionym projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 16)

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” został przyjęty jednogłośnie. Uchwała
Nr II/6/18
w załączeniu - nr 17

Ad. 7           

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Mariusz Konopa powiedział, że analizując przepisy prawa i rynek pracy, stawki wynagrodzenia dla Wójta i innych władz samorządowych kształtują się w dolnej grupie dochodów. Następnie zaproponował następujące stawki wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700,00 zł
 2. Dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł
 3. Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 2.640,00 zł

          Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:

Radny Karol Gregulec – Mechnice zapytał czy są to najwyższe stawki wynagrodzenie?

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa odpowiedział, że zgodnie z tabelami do rozporządzenia są to najwyższe stawki. Jednocześnie dodał, że nowy pracownik przyjmowany do urzędu na stanowisko otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4.500,00 zł.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska powiedziała, że w konkursach ogłaszanych na stanowiska urzędnicze nie ma obowiązku podawania kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Proponowane kwoty wynagrodzenia zasadniczego oferowane na stanowiska to od 3.000,00 zł do 3.500,00 zł w zależności od stanowiska. Jednocześnie dodał, że w ostatnim wynagrodzenia w urzędzie zostały podniesione i wyrównane, a najniższa stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa dodał, że stawka wynagrodzenia, na poprzednim stanowisku Pani Wójt, wynosiła 5.600,00 zł brutto. W związku z tym pensja obecnej Pani Wójt nie może być niższa niż pracownika UG.

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, czy zasadne jest budowanie wynagrodzenia Pani Wójt na najwyższym poziomie? Czy nie należy pozostawić jakieś „furtki” ewentualnego podwyższenia wynagrodzenia?

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedział, że jest to decyzja rady gminy, ale jeśli będzie taka wola to może obniżyć dodatek funkcyjny a nie wynagrodzenie zasadnicze aby nie było niższe od wynagrodzenia na poprzednim stanowisku.

Radna Maria Sikora – Narok powiedział, że wynagrodzenie zasadnicze pozostawić na najwyższym poziomie a może dodatek specjalny przyznać
w wysokości 30% aby terminie późniejszym podwyższyć to do stawki najwyższej. Radna Maria Sikora zgłosiła wniosek formalny o następujące stawki wynagrodzenia: zasadnicze w kwocie 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł i dodatek specjalny w wysokości 30%.

Radny Janusz Gruszka – Dąbrowa zapytał jakie stawki miał poprzedni Wójt Gminy Dabrowa?

Sekretarz Gminy Janusz Staszowski powiedział, że kwoty wynagrodzenia poprzedniego Wójta gminy kształtowały się następująco: wynagrodzenie zasadnicze 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny 1.700,00 zł, dodatek specjalny
w wysokości 40% od 1 lipca 2018 r. po zmianie rozporządzenia.

Radny Karol Gregulec – Mechnice powiedział, że nie neguje proponowanych stawek wynagrodzenia ale co Rada Gminy będzie mogła zaproponować, za rok lub dwa lata, Pani Wójt. Pozostawienie 10% w zapasie może jeszcze bardzie zmotywuje Panią Wójt do dalszej jeszcze lepszej pracy.

Radna Maria Rynkowska – Mechnice podtrzymała stanowisko Pani Marii Sikora o przyznaniu dodatku specjalnego w wysokości 30%.

Radna Kornelia Kansy – Chróścina powiedział, że Pani Wójt powinna mieć jak najwyższe wynagrodzenie, a przepisy zmieniają się bardzo szybko, więc będzie jeszcze możliwość podwyższenia wynagrodzenie.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa podsumował, iż wynagrodzenie zasadnicze Pani Wójt nie może być niższa lub równa od stanowiska zajmowanego przed wyborami.

Pani Kornelia Kansy – Chróścina zgłosiła wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w wysokości 40%.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Marię Sikora o przyznanie dodatku specjalnego w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i poddał pod głosowanie wniosek Pani Marii Sikora.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przedstawionym wnioskiem głosowało 6 radnych, 9 radnych było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 18).

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że wniosek pani Marii Sikora w sprawie wysokości dodatku specjalnego w wysokości 30% został większością głosów odrzucony.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę i poddał pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przedstawionym projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (imienne wyniki głosowania w załączeniu nr 19)

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dabrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę został przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr III/7/18 w załączeniu - nr 20

Ad. 8. Interpelacje radnych:

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował nowo wybranych radnych, że zgodnie z §102  Statutu Gminy Dąbrowa, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Poinformował też, że radni mogą składać interpelacje nie tylko na sesji Rady Gminy lecz również między sesjami. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zgłosić interpelacje?

          Nikt z radnych nie złożył interpelacji.

Ad. 9     

Radna Mariola Wieczorek – Niewodniki spytała na jakim etapie znajduje się sprawa przystanku autobusowego w Niewodnikach?

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek odpowiedziała, że została przeprowadzona rozmowa z firmą, która wykonuje wiatę. Jest ona ocynkowana, przygotowana do malowania i w przeciągu kilku dni zostanie postawiona
w miejscowości.

Radny Janusz Gruszka – Dąbrowa zapytał czy gmina posiada mieszkania socjalne, jakie i ile?

Sekretarz Gminy Dąbrowa Janusz Staszowski odpowiedział, że gmina posiada 2 mieszkania socjalne i są one zajęte przez mieszkańców. Gmina posiada wolne 1 pomieszczenie bez łazienki i kuchni. Pomieszczenie to zostało sprzedane ale w ostateczności nie doszło do podpisania umowy.

Radna Kornelia Kansy – Chróścina powiedział, że osoby, które zamieszkują w Opole – Sławicach w szkole – przedszkolu. W związku z tym zapytała, jak długo ci mieszkańcy będą musieli płacić podatek do Gminy Dąbrowa?

Sekretarz Gminy Janusz Staszowski odpowiedział, że mieszkańcy dokonują opłaty za czynsz, dopóki Gmina Dąbrowa jest właściciele tych obiektów. Obiekty szkolne i przedszkolne zostały przekazane nieodpłatnie Miastu Opole, natomiast mieszkania są własnością gminy.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek odpowiedziała, że sprawa majątku gminy na terenach przejętych przez Miasto Opole nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Wartość tych obiektów jest już oszacowana i będą podejmowane rozmowy
z władzami miasta Opola, po zapoznaniu się z materiałami.

Radny Janusz Gruszka – Dąbrowa zapytał na jakim etapie jest remont żłobka w Żelaznej?

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska-Jarek odpowiedziała, że w listopadzie 2017 r. zostały aplikowane środki na ten cel. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu. W międzyczasie, w grudniu 2017 r., zostały podjęte kroki związane z projektowaniem tego obiektu. Projektowanie trwało 9 miesięcy, co spowodowało opóźnienia w realizacji projektu. Następnie został ogłoszony przetarg, do którego nikt się nie zgłosił, przy następnym przetargu kwota była 2-krotnie wyższa od planowanej, przy trzecim przetargu zgłosiła się firma wykonawcza, której kwota była wyższa o 150 tyś zł (rada gminy poprzedniej kadencji przyznała dodatkowe środki na ten cel. Firma musiała dostarczyć odpowiednie dokumenty proceduralne, jednakże firma wycofała się z realizacji projektu a wadium pozostało na koncie urzędu gminy.
W zawiązku z tym gmina zrealizowała z realizacji projektu.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska powiedziała, że w momencie niezrealizowania projektu w terminie, gmina musiałaby w całości ponieść koszty realizacji, jednakże gminy nie stać na wydatkowanie kwoty 600.000,00 zł. Wycofanie się z realizacji tego projektu było najlepszym rozwiązaniem.

          Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedziała, że w przyszłym roku gmina przystąpi do realizacji projektu budowy żłobka
w Żelaznej.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się 29 listopada br. o godz. 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji 16 listopada br. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy.

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień