Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoł Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr III/2018

z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.

Ad. 1

          Otwarcia II sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Mariusz Konopa. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować
i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1730.

          Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka - Zastępcę Wójta
 3. Pana Janusza Staszowskiego -  Sekretarza Gminy
 4. Panią Katarzynę Szafarską    -  Skarbnika Gminy

oraz pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2)

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zaproponował, aby protokół z II sesji odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.  przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu,  bądź inne propozycje w tej sprawie?

          Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z  II sesji, bez czytania.

          W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół z II sesji odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

          Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 4. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 5. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 6. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 7. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego.
 8. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Przewodniczących Komisji lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 listopada 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dąbrowa
i zagospodarowania tych odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta . Uchwała Nr III/8/18 stanowi zał. nr 3.

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 listopada 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła stwierdził, że uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr III/9/18 stanowi zał. nr 4.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 listopada 2018 r. Komisje Rady Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – wstrzymał się

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr III/10/18 stanowi zał. nr 5.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 listopada 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

(W trakcie omawiania projektu uchwały o godz. 1630 na salę weszła radna Kornelia Kansy – liczba radnych wynosi 15)

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciwny, głosów wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – przeciw

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr III/11/18 stanowi zał. nr 6.

Ad. 6          

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 listopada 2018 r. Komisje Rady Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr III/12/18 stanowi zał. nr 7.

Ad. 7         

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 listopada 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr III/13/18 stanowi zał. nr 8.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę 1635 – 1640)

Ad. 8       

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 listopada 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej  gminy Dąbrowa na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr III/14/18 stanowi zał. nr 9.

Ad. 9       

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 listopada 2018 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:

Sołtys wsi Prądy – Andrzej Piotrowicz zapytał czy rezerwat przyrody w Prądach można podciągnąć pod projekt w sprawie bioróżnorodności

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska – Jarek odpowiedziała, że na początku były takie plany jednakże czas na to nie pozwolił, gdyż brak było odpowiedniej dokumentacji. Jednocześnie dodała, że rezerwat odjęty jest programem NATURA 2000.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr III/15/18 stanowi zał. nr 10.

Opinia komisji Rady Gminy – zał. nr 11

Ad. 10. Interpelacje radnych:

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował nowo wybranych radnych, że zgodnie z §102  Statutu Gminy Dąbrowa, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Poinformował też, że radni mogą składać interpelacje nie tylko na sesji Rady Gminy lecz również między sesjami. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zgłosić interpelacje?

          Nikt z radnych nie złożył interpelacji.

Ad. 11     

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji 13 grudnia br. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy.

 

Protokołowała:

Małgorzata Stępień