Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.8.2018

Dąbrowa 15.01.2019r.

GKMOS. 6220.8.2018

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018r. poz. 2081) zawiadamia, że w dniu 15.01.2019 r. wydał decyzję zmieniającą decyzję Wójta Gminy Dąbrowa nr. GKMOS.6220.6.2015 z dnia 25.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach o dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy brojlerów o łącznej ilości stanowisk do 20 000 i obsadzie do 800 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 290/4 obręb 007 Narok w Naroku, ul. Karczowska, gmina Dąbrowa”.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok.103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek