Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.9.2018

Dąbrowa 18.01.2019r.

GKMOS. 6220.9.2018

OBWIESZCZENIE

                    Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 28.08.2018r. wydał decyzję umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie działalności w postaci ekologicznej malarni proszkowej” w Dąbrowie dz. nr. 376.

                  Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

                 Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek