Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2019

XV Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 19 grudnia 2019 r.

PDFUchwała Nr XV/138/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Nowej Jamce (90,12KB)
PDFUchwała Nr XV/137/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Żelaznej (88,87KB)
PDFUchwała Nr XV/136/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Dąbrowie (87,94KB)
PDFUchwała Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (1,21MB)
PDFUchwała Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,18MB)
PDFUchwała Nr XV/133/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (215,92KB)
PDFUchwała Nr XV/132/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (490,39KB)
PDFUchwała Nr XV/131/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (98,14KB)
PDFUchwała Nr XV/130/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XI/97/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa (88,33KB)
PDFUchwała Nr XV/129/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (93,58KB)
PDFUchwała Nr XV/128/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2020 (191,72KB)


XIV Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 28 listopada 2019 r.

PDFUchwała Nr XIV/127/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,59MB)
PDFUchwała Nr XIV/126/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (388,30KB)
PDFUchwała Nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (204,56KB)
PDFUchwała Nr XIV/124/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (90,49KB)
PDFUchwała Nr XIV/123/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (88,92KB)
PDFUchwała Nr XIV/122/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (119,83KB)
PDFUchwała Nr XIV/121/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 rok (94,02KB)
PDFUchwała Nr XIV/120/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (631,11KB)
PDFUchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa (96,38KB)
PDFUchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (93,85KB)
PDFUchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 (481,43KB)
PDFUchwała Nr XIV/116/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe” (94,80KB)


XIII Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 28 października 2019 r.

PDFUchwała Nr XIII/115/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (258,73KB)
PDFUchwała Nr XIII/114/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa porozumienia z Gminą Niemodlin w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach zadania pn. „Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice” (91,91KB)
PDFUchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa części nieruchomości położonej w Dąbrowie (89,92KB)
PDFUchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (90,61KB)
PDFUchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipowej (312,46KB)
PDFUchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (192,52KB)


XII Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 26 września 2019 r.

PDFUchwała Nr XII/109/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,59MB)
PDFUchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (500,18KB)
PDFUchwała Nr XII/107/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (95,25KB)
PDFUchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (98,81KB)
PDFUchwała Nr XII/105/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa (93,46KB)
PDFUchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej (91,22KB)
PDFUchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (253,42KB)
PDFUchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina (985,53KB)


XI Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 29 sierpnia 2019 r.

PDFUchwała Nr XI/101/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry” (106,21KB)
PDFUchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (97,79KB)
PDFUchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,59MB)
PDFUchwała Nr XI/98/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (634,11KB)
PDFUchwała Nr XI/97/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa (90,67KB)
PDFUchwała Nr XI/96/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/77/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa (87,67KB)
PDFUchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa” (221,67KB)
PDFUchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” (92,39KB)
PDFUchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu (93,23KB)
PDFUchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa (97,86KB)
PDFUchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów (85,94KB)
PDFUchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna. (92,66KB)
PDFUchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej. (90,75KB)
PDFUchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą Publiczny Żłobek w Żelaznej i nadania jej statutu (190,91KB)
PDFUchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe” (253,26KB)
 


X Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 27 czerwca 2019 r.
PDFUchwała Nr X/86/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,54MB)
PDFUchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (367,18KB)
PDFUchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (98,91KB)
PDFUchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy (149,49KB)
PDFUchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (409,71KB)
PDFUchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie (92,63KB)
PDFUchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (376,24KB)
PDFUchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa nieruchomości położonej w Dąbrowie wraz z prawem własności zabudowy (91,22KB)
PDFUchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Mechnicach (92,36KB)
PDFUchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa (92,74KB)
PDFUchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (172,11KB)
PDFUchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2018 rok (268,07KB)
PDFUchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2018 rok (3,24MB)
PDFUchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2018 rok (3,49MB)
PDFUchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (103,91KB)
PDFUchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2018 rok (100,55KB)
PDFUchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2018 (87,53KB)

 


VIX Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 30 maja 2019 r.
PDFUchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 21.03.2019 r. na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pana Grzegorza Jeziorańskiego (169,00KB)
PDFUchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,53MB)
PDFUchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (594,66KB)
PDFUchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie (104,18KB)
PDFUchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (96,60KB)
PDFUchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Dąbrowa ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu (89,25KB)
PDFUchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (100,16KB)
PDFUchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żelazna (88,64KB)
PDFUchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’. (7,58MB)
PDFUchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Prądy w rejonie „węzła Opole Zachód” (260,05KB)
PDFUchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (196,78KB)
PDFUchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/162/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020 (183,60KB)

 


VIII Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 25 kwietnia 2019 r.
PDFUchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (247,97KB)
 


VII Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 28 marca 2019 r.
PDFUchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Błogosławionego Czesława, położonej przy ul. Dębowej 2 w Lipowej (94,20KB)
PDFUchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (91,35KB)
PDFUchwała Nr VII/54/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,45MB)
PDFUchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (374,94KB)
PDFUchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (177,84KB)
PDFUchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (178,96KB)
PDFUchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (182,75KB)
PDFUchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok (241,97KB)
PDFZałącznik do uchwały Nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok (98,43KB)
PDFUchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy (89,53KB)
PDFUchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców (88,96KB)
PDFUchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019 (250,75KB)
 


VI Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 28 lutego 2019 r.
PDFUchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki (88,52KB)
PDFUchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (472,77KB)
PDFUchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (90,61KB)
PDFUchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy (168,01KB)
PDFUchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa” (229,02KB)
PDFUchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (92,07KB)
PDFUchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedliskach (90,20KB)
PDFUchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dąbrowie (90,44KB)
PDFUchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2. (91,25KB)
PDFUchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (166,87KB)
 


V Sesja Rady Gminy Dąbrowa odbyta w dniu 31 stycznia 2019 r.
PDFUchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa (87,75KB)
PDFUchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego o nazwie „Okoleˮ na „Nowy Górny” (178,47KB)
PDFUchwała NR V/33/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie (362,17KB)
PDFUchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (369,79KB)
PDFUchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (92,69KB)
PDFUchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (92,56KB)
PDFUchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (207,65KB)
PDFUchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019 (522,83KB)
PDFUchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2019 (185,77KB)