Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP

   Dąbrowa, dnia 23 stycznia 2019 r.

GP.6733.35.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej utworzenie parku wiejskiego przy Gliniankach w Dąbrowie w ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej” na działkach nr: 201/1 i 208 oraz na części działki nr 199/1, AM-2, obręb ewidencyjny Dąbrowa.

Wpłynęły postanowienia:

- od Starosty Opolskiego nr GN.6124.689.2018.KS z dnia 21.12.2018 r. (wpływ do UG w Dąbrowie 31.12.2018 r.),

- od Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.3.ZPU.611.128.2018.DL z dnia 16.11.2018 r. (wpływ do UG w Dąbrowie 07.01.2019 r.),

- od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu nr O.Op.Z-3.4351.9.2.2019.ag   z dnia 18.01.2019 r. (wpływ do UG
w Dąbrowie 22.01.2019 r.).

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek