Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP

Dąbrowa, dnia 6 lutego 2019 r.

GP.6733.4.2019.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią ścieków na części działek nr: 407/22 i 407/9, AM-2, obręb ewidencyjny Dąbrowa.  

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia
i wnioski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. Wójta

/-/ Ilona Lenart

Sekretarz Gminy