Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP

   Dąbrowa, dnia 14 lutego 2019 r.

GP.6733.35.2018.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 14 lutego 2019 r. decyzji nr 3/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej utworzenie parku wiejskiego przy Gliniankach w Dąbrowie w ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej” na działkach nr: 201/1 i 208 oraz na części działki nr 199/1, AM-2, obręb ewidencyjny Dąbrowa.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa,
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096
z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek