Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lutego 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019

Dąbrowa 15.02.2019r.

GKMOS. 6220.3.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096) oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 29 ustawy  z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa fermy brojlerów o dwa kurniki o łącznej ilości stanowisk do 90 000 i obsadzie do 360 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 290/6 obręb 0007 Narok oraz zmiana funkcjonowania instalacji do chowu drobiu w 8 kurnikach w ilości do 200 000 stanowisk i obsadzie do 800 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, polegającą na zwiększeniu stanowisk do 230 800 i obsady do 923 DJP na działce 290/4 obręb 0007 Narok. (Łączna ilość stanowisk po rozbudowie fermy brojlerów do 320 800 i obsada do 1283 DJP)".

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 203.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek