Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 marca 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.8.2018

Dąbrowa 12.03.2019r.

GKMOS. 6220.3.8.2018

OBWIESZCZENIE

                    Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018r. poz. 2081) zawiadamia, że w dniu 11.03.2019 r. wydał decyzję o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 589/4 obręb Narok.

                  Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

                 Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J.Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103  w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek