Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP

     Dąbrowa, dnia 13 marca 2019 r.  

GP.6733.3.2019.MP                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”OPO7013A” na części działki nr 85, AM-2, obręb ewidencyjny Skarbiszów, gmina Dąbrowa.   

Wpłynęło postanowienie:

- od Starosty Opolskiego nr GN.6124.105.2019.KS z dnia 27.02.2019 r. (wpływ do UG w Dąbrowie 04.03.2019 r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek