Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP

     GP.6733.4.2019.MP                                       

 Dąbrowa, dnia 28 marca 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 28 marca 2019 r. decyzji nr 5/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci kanalizacyjnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego planowanego na działce nr 407/9, obręb ewidencyjny Dąbrowa, części działek nr: 407/22 i 407/9, AM-2.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa,
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek