Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP

GP.6733.29.2018.MP                                                                                Dąbrowa, dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę węzła sieciowego 15/0,4 kV „Narok Wieś 2” tzn. linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Narok Skorogoska”, na części działek nr: 232/1, 232/2, 235, 237, 241, AM-1; 190/1, 336, AM-3; 350, AM-4; obręb ewidencyjny Narok.

Wpłynęły postanowienia:

- od Starosty Opolskiego nr GN.6124.563.2018.KS z dnia 08.10.2018 r. (wpływ do UG w Dąbrowie 15.10.2018 r.),

- z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr WD.5121.61.2019.PU z dnia 08.04.2019 r. (wpływ do UG w Dąbrowie 12.04.2019 r.),

Powyższe postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się
w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Wójta

Marcin Oszańca

Zastępca Wójta