Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Nr IX Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 maja 2019 r.

PDFDruk Nr IX/60/19 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2018 r. (4,16MB)
PDFDruk Nr IX/61/19 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018 (1,64MB)
PDFDruk Nr IX/62/19 - Ocena zasobów Pomocy Społecznej (10,32MB)
PDFDruk Nr IX/63/19 - Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa za rok 2018 (1,67MB)
PDFDruk Nr IX/64/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020 (202,51KB)
PDFDruk Nr IX/65/19 - Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (970,16KB)
PDFDruk Nr IX/66/19 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Prądy w rejonie cmentarza ,,węzła Opole Zachód'' (528,52KB)
PDFZałącznik do druku Nr IX/66/19 (471,48KB)
PDFDruk Nr IX/67/19 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa'' (144,88KB)
PDFZałącznik do druku Nr IX/67/19 (7,43MB)
PDFDruk Nr IX/68/19 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żelazna (228,00KB)
PDFDruk Nr IX/69/19- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (583,83KB)
PDFDruk Nr IX/70/19 - Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Dąbrowa ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu (421,69KB)
PDFDruk Nr IX/71/19 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (489,94KB)
PDFDruk Nr IX/72/19 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie (375,24KB)
PDFDruk Nr IX/73/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (3,63MB)
PDFDruk Nr IX/74/19 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,42MB)
PDFDruk Nr IX/75/19 - Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 21.03.2019 r. na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pana Grzegorza Jeziorańskiego (98,33KB)