Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP

GP.6733.6.2019.MP                                                                                   Dąbrowa, dnia 12 czerwca 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. decyzji nr 9/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek nr: 497, 190/4, 300, 287, 288, 541, 401, 405/27, AM-3 oraz na części działki  nr 430, AM-2, obręb ewidencyjny Dąbrowa.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta
Marcin Oszańca
Zastępca Wójta