Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP

GP.6733.11.2019.MP                                                                                                         Dąbrowa, dnia 21 czerwca 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o postanowieniu w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej ,, Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, gmina Dąbrowa'' na części działki nr 541/2, AM-3, obręb ewidencyjny Karczów.

Wpłynęło postanowienie:

- od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu   Nr O.OP.Z-3.4351.9.19.2019.ds z dnia 14.06.2019 r. (wpływ do UG
w Dąbrowie 19.06.2019 r.).

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta
Marcin Oszańca
Zastępca Wójta