Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP

       

GP.6733.10.2019.MP                                                                                                              Dąbrowa, dnia 15 lipca 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 15 lipca 2019 r. decyzji nr 12/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, gmina Dąbrowa”  na części działek nr: 559/62, 558/2, 558/1, 546/1 i 541/2, AM-3,  obręb ewidencyjny Karczów.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska-Jarek