Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP

       

 

GP.6733.12.2019.MP                                                                                                             Dąbrowa, dnia 16 lipca 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 16 lipca 2019 r. decyzji nr 14/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią ścieków na części działki nr 324/16 i działce nr 324/20,  AM-1,  obręb ewidencyjny Karczów, gmina Dąbrowa. 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z późn.zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska-Jarek