Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019

Dąbrowa 16.07.2019r.

GKMOS. 6220.3.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096) oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 29 ustawy      z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko           (Dz. U. z 2018r poz. 2081 z późń. zm.)

 

Zawiadamiam

że zostały zebrane dowody oraz materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy brojlerów o dwa kurniki o łącznej ilości stanowisk do 90 000 i obsadzie do 360 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 290/6 obręb 0007 Narok oraz zmiana funkcjonowania instalacji do chowu drobiu w 8 kurnikach w ilości do 200 000 stanowisk i obsadzie do 800 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, polegająca na zwiększeniu stanowisk do 230 800 i obsady do 923 DJP na działce 290/4 obręb 0007 Narok. (Łączna ilość stanowisk po rozbudowie fermy brojlerów: do 320 800 i obsada do 1283 DJP)”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

W związku z tym informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa, pok. 104.


Wójt Gminy Dąbrowa

Katarzyna Gołębiowska- Jarek