Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2019 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej (sprawa nr MG.6840.1.1.2019)

MG.6840.1.1.2019                                                                                                                                                Dąbrowa, 31.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust. 1, 2  pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Uchwały Nr XXXVIII/295/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy, Zarządzenia Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa

 

Wójt Gminy Dąbrowa

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

i informuje, że na sprzedaż  przeznaczona została nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność gminy Dąbrowa położona w miejscowości Lipowa.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, w sali konferencyjnej (lok 106) Urzędu Gminy:

1) Nieruchomość niezabudowana, działka nr 109/1 z arkusza mapy 1 obręb Lipowa, gmina Dąbrowa, o powierzchni 0,1000 ha, oznaczona w rejestrze gruntów jako Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, dla której Sąd Rejonowy w Opolu
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OP1O/00076490/9. Działka położona
w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  i gruntów rolnych. Położenie szczegółowe korzystne, przy głównej drodze wiejskiej, dojazd dogodny. Działka uzbrojona w energię elektryczną i wodę. Dla przedmiotowej działki gmina
nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem 5.1RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych:

- funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo – usługowa, zabudowa usługowa,

- funkcja uzupełniająca: usługi agroturystyki, zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

2) Cena wywoławcza wynosi 26 200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych).

3) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Dąbrowa Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 BGK O/Opole do dnia 10 września 2019 r. Terminem wpłaty wadium jest dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub data wpływu środków na w/w rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium  winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium wynosi 2620,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

Wpłacone wadium:

a) zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

b) zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

c) ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg
od zawarcia umowy.

5) Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium oraz oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy właściwego rejestru sądowego. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycie nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).

6) Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny, do której zaliczone zostanie wadium. Termin i miejsce zawarcia umowy określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Dąbrowa.

7) Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa
w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

8) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 9).

9) Wójt Gminy Dąbrowa z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.

10) Dodatkowych informacji udziela Inspektor ds. Mienia Gminy, Urząd Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa (lok. 104), w dniach  pracy Urzędu Gminy Dąbrowa, tel. 77 464 10 10 wew. 204.

 

  

                                                                                                  WÓJT

                                                                            /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek