Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Nr XI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2019 r.

PDFDruk Nr XI-92-19 - w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”, (388,93KB)
PDFDruk Nr XI-93-19 - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą Publiczny Żłobek w Żelaznej i nadania jej statutu (289,86KB)
PDFDruk Nr XI-94-19 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej (77,50KB)
PDFDruk Nr XI-95-19 - w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna (111,08KB)
PDFDruk Nr XI-96-19 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i części obrębu wsi Karczów (148,33KB)
 Druk Nr  XI/97/19 -  projekt uchwały wycofany z porządku obrad Sesji Rady Gminy
PDFDruk Nr XI-98-19 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa (815,22KB)
PDFDruk Nr XI-99-19 - w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu (105,02KB)
PDFDruk Nr XI-100-19 - w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”. (97,57KB)
PDFDruk Nr XI-101-19 - w sprawie przyjęcia projektu ,, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa’’ (3,70MB)
PDFDruk Nr XI-102-19 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/77/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa (60,96KB)
PDFDruk Nr XI-103-19 - w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa (106,92KB)
PDFDruk Nr XI-104-19 - w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok (173,25KB)
PDFDruk Nr XI-105-19 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (866,11KB)
PDFDruk Nr XI-106-19 - w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (1,26MB)