Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.12 sierpnia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.4.2019

Dąbrowa 12.08.2019r.

GKMOS. 6220.4.2019

 

ZAWIADOMIENIE

 

                    Wójt Gminy Dąbrowa, działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018r. poz. 2081) zawiadamia, że w dniu 12.08.2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skarbiszów, gmina Dąbrowa, powiat opolski, woj. Opolskie na działce o nr. ewidencyjnym 399/2, obręb ewidencyjny 0012 Skarbiszów.

                  Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

                 Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa pok. 103  w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

Katarzyna Gołębiowska - Jarek