Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2020

XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020 r.

PDFUchwała Nr XXV/230/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (224,13KB)
PDFUchwała Nr XXV/229/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2021 (241,75KB)
PDFUchwała Nr XXV/228/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (419,75KB)
PDFUchwała Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (1,19MB)
PDFUchwała Nr XXV/226/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,50MB)


XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 26 listopada 2020 r.

PDFUchwały Nr XXIV/225/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,42MB)
PDFUchwała Nr XXIV/224/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (458,96KB)
PDFUchwała Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa Na (207,25KB)
PDFUchwała Nr XXIV/222/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysom Gminy Dąbrowa przysługuje dieta (162,95KB)
PDFUchwała Nr XXIV/221/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Dąbrowie (146,84KB)
PDFUchwała Nr XXIV/220/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (160,84KB)
PDFUchwała Nr XXIV/219/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (316,95KB)
PDFUchwała Nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Na (291,32KB)
PDFUchwała Nr XXIV/217/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (269,18KB)
PDFUchwała Nr XXIV/216/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2021 rok (190,56KB)
PDFUchwała Nr XXIV/215/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (235,87KB)


XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 29 października 2020 r.

PDFUchwała Nr XXIII/214/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,49MB)
PDFUchwała Nr XXIII/213/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (548,18KB)
PDFUchwała Nr XXIII/212/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (171,92KB)
PDFUchwała Nr XXIII/211/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (305,91KB)
PDFUchwała Nr XXIII/210/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Skarbiszowie (176,58KB)
PDFUchwała Nr XXIII/209/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Chróścinie (169,02KB)
PDFUchwała Nr XXIII/208/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Chróścinie (169,24KB)
PDFUchwała Nr XXIII/207/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Parku w Niewodnikach (184,08KB)


XXII Sesja Rady Gminy z dnia 24 września 2020 r.

PDFUchwała Nr XXII/206/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie (398,51KB)
PDFUchwała Nr XXII/205/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok (695,13KB)
PDFUchwała Nr XXII/204/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. uchylająca uchwałę nr XXI/187/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok (97,37KB)
PDFUchwała Nr XXII/203/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,43MB)
PDFUchwała Nr XXII/202/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (569,99KB)
PDFUchwała Nr XXII/201/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa” (262,01KB)
PDFUchwała Nr XXII/200/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Dąbrowa, położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Żelazna (102,72KB)
PDFUchwała Nr XXII/199/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka (96,12KB)


XXI Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

PDFUchwała Nr XXI/198/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,29MB)
PDFUchwała Nr XXI/197/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (846,71KB)
PDFUchwała Nr XXI/196/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie (95,83KB)
PDFUchwała Nr XXI/195/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/171/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie (101,11KB)
PDFUchwała Nr XXI/194/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (102,10KB)
PDFUchwała Nr XXI/193/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w miejscowości Żelazna (286,47KB)
PDFUchwała Nr XXI/192/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie (98,03KB)
PDFUchwała Nr XXI/191/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów (107,93KB)
PDFUchwała Nr XXI/190/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Chróścina (796,17KB)
PDFUchwała Nr XXI/189/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Rolkowiska oraz Skateparku w Dąbrowie (187,96KB)
PDFUchwała Nr XXI/188/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park w Dąbrowie” (626,69KB)
PDFUchwała Nr XXI/187/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok (1,11MB)
PDFUchwała Nr XXI/186/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (13,28MB)


XX Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2020 r. 

PDFUchwała Nr XX/185/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,28MB)
PDFUchwała Nr XX/184/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (955,78KB)
PDFUchwała Nr XX/183/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021 (96,74KB)
PDFUchwała Nr XX/182/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu (106,62KB)
PDFUchwała Nr XX/181/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa” (6,42MB)
PDFUchwała Nr XX/180/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2019 rok (294,45KB)
PDFUchwała Nr XX/179/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2019 rok (3,57MB)
PDFUchwała NR XX/178/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2019 rok (3,09MB)
PDFUchwała Nr XX/177/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (97,43KB)
PDFUchwała Nr XX/176/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2019 rok (94,44KB)
PDFUchwała Nr XX/175/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2019 (92,69KB)


XIX Sesja Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 maja 2020 r.

PDFUchwała Nr XIX/174/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 12.03.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa w zakresie planowanej lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie (197,90KB)
PDFUchwała Nr XIX/173/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,16MB)
PDFUchwała Nr XIX/172/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (703,36KB)
PDFUchwała Nr XIX/171/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie (112,92KB)
PDFUchwała Nr XIX/170/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Karczowie (104,42KB)
PDFUchwała Nr XIX/169/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Żelaznej (101,76KB) 
PDFUchwała Nr XIX/168/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap” (342,79KB)
PDFUchwała Nr XIX/167/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa (106,24KB)


XVIII Sesja Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 16 kwietnia 2020 r.

PDFUchwała Nr XVIII/166/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (712,32KB)
PDFUchwała Nr XVIII/165/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie (112,93KB)
PDFUchwała Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (123,05KB)
PDFUchwała Nr XVIII/163/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej (104,60KB)
PDFUchwała Nr XVIII/162/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 ul. Dobrzańska w Żelaznej do kategorii dróg gminnych (403,33KB)
PDFUchwała Nr XVIII/161/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu socjalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy ulicy Niemodlińskiej 66 w miejscowości Prądy (103,29KB)
PDFUchwała Nr XVIII/160/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2 w miejscowości Dąbrowa (101,53KB)
PDFUchwała Nr XVIII/159/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie (266,61KB)
PDFUchwała Nr XVIII/158/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (234,60KB)
PDFUchwała Nr XVIII/157/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/142/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (99,43KB)
PDFUchwała Nr XVIII/156/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży Pożarnej z Gminy Dąbrowa, który uczestniczy w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub Gminę Dąbrowa (103,10KB)
PDFUchwała Nr XVIII/155/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2020 (278,70KB)


XVII Sesja Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2020 r.

PDFUchwała Nr XVII/154/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (584,39KB)
PDFUchwała Nr XVII/153/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego (100,82KB)
PDFUchwała Nr XVII/152/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (120,23KB)
PDFUchwała Nr XVII/151/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa (420,82KB)
PDFUchwała Nr XVII/150/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie (211,91KB)
PDFUchwała Nr XVII/149/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III” (102,64KB)


XVI Sesja Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 stycznia 2020 r.

PDFUchwała Nr XVI/148/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,15MB)
PDFUchwała Nr XVI/147/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok (509,27KB)
PDFUchwała Nr XVI/146/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania decyzji administracyjnych w wyżej wymienionych sprawach (95,18KB)
PDFUchwała Nr XVI/145/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020 (87,06KB)
PDFUchwała Nr XVI/144/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (92,05KB)
PDFUchwała Nr XVI/143/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie (93,79KB)
PDFUchwała Nr XVI/142/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (94,42KB)
PDFUchwała Nr XVI/141/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy ul. Wiejskiej 6 w miejscowości Narok (90,17KB)
PDFUchwała Nr XVI/140/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020 (503,00KB)
PDFUchwała Nr XVI/139/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2020 (191,26KB)