Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr V/2019
z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r.


Ad. 1

            Otwarcia V sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Mariusz Konopa. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 86,67% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1750.

Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek -  Wójta Gminy
 2. Pana Erwina Marsolka - Zastępcę Wójta
 3. Panią Ilonę Lenart -  Sekretarza Gminy
 4. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy

oraz pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2)

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zaproponował, aby protokół z IV sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu,  bądź inne propozycje w tej sprawie?

            Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z  IV sesji, bez czytania.

            W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół z IV sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2019.
 4. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.
 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 6. Zmiana uchwały Nr XX/142/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Określenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 8. Zmiana Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.
 9. Nadanie nazwy ulicy w Chróścinie.
 10. Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem
  w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego o nazwie „Okoleˮ na „Nowy Górny”.
 11. Zarządzenie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Przewodniczących Komisji lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

W trakcie składania sprawozdania Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli zaświadczenia nowo wybranym sołtysom oraz członkom rad sołeckich w następujących sołectwach: Dąbrowa – Elżbieta Mojzyk, Karczów – Józef Gerc, Prądy – Andrzej Piotrowicz, Mechnice – Teresa Kowolik, Narok – Maria Śmigielska.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli serdeczne podziękowania ustępującym sołtysom wśród których znaleźli się Pani Marzena Odziomek oraz Pan Mieszko Puchała. Wójt wyraził wobec sołtysów swoją wdzięczność za owocną współpracę, sumienne dbanie o dobro lokalnych społeczności oraz za podejmowanie i skuteczne realizowanie działań i inicjatyw służących rozwojowi sołectw.

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy przedstawiła nowo zatrudnione osoby: Łukasz Krzak i Ilona Lenart – Sekretarz Gminy. Poinformowała również, że nowym kierownikiem referatu organizacyjnego jest Pani Mariola Przybyła, Pani Katarzyna Diechtiar przechodzi do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek podziękowała również Panu Erwinowi Marsolkowi za długoletnie pełnienie funkcji zastępcy Wójta, za współpracę i dbanie o dobro wszystkich mieszkańców gminy.        

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Dyskusja:

Radny Alfred Biskup – Chróścina zapytała jak wygląda sprawa dworku
w Chróścinie i czy odbyły się jakieś rozmowy w tej sprawie?

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek odpowiedziała, że Starostwo Powiatowe w Opolu chce współpracować z gminami jak najlepiej. Podczas spotkania uzgodniono, że zostanie umówiony termin spotkania Wójta ze Starostą. Taki termin jest już uzgodniony i Starosta przyjedzie do Urzędu Gminy.

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że podczas ostatniej kontroli jaka została przeprowadzona w KS Dąbrowa, Prezes zasugerował aby organizacja konkursu ofert odbywała się we wcześniejszym terminie niż było to do tej pory. Argumentem było to, iż realizacja zadań odbywa się już w stycznia a umowa podpisywana jest w lutym lub w marcu.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedział, że w latach ubiegłych konkursy rozstrzygane były w styczniu bądź luty. W latach następnych będzie to wcześniej.

Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska odpowiedziała, że procedurę konkursową nie można przeprowadzić wcześniej niż przed przyjęciem uchwały budżetowej.

          Wobec braku dalszej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Biskupa o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2019 została przyjęta . Uchwała Nr V/27/19 stanowi zał. nr 3.

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Biskupa o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Przewodniczący poszczególnych Komisji szczegółowo omówili swoje plany pracy Komisji na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr V/28/19 stanowi zał. nr 4.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Biskupa o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr V/29/19 stanowi zał. nr 5.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Biskupa o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowak – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr V/30/19 stanowi zał. nr 6.

Ad. 7     

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Biskupa o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowa – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr V/31/19 stanowi zał. nr 7.

Ad. 8        

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Biskupa o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

        Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Pani Katarzyna Szafarska zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, która przedstawia się następująco:

 

było

jest

Dochody

33 069 746,20

33 069 794,45

Przychody

2 900 000,00

2 900 000,00

RAZEM

35 969 746,20

35 969 794,45

 

Wydatki

34 348 627,85

34 348 676,10

Rozchody

1 621 118,35

1 621 118,35

RAZEM

35 969 746,20

35 969 794,45

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionej autopoprawki.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowania 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dabrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr V/32/19 stanowi zał. nr 8.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę 1705 – 1715)

Ad. 9  

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr V/33/19 stanowi zał. nr 9.

Ad. 10    

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego o nazwie „Okole” na „Nowy Górny”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Biskupa o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego o nazwie „Okole” na „Nowy Górny” została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr V/34/19 stanowi zał. nr 10.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Alfreda Biskupa o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Biskup poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

           Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr IV/24/18 stanowi zał. nr 11.

Ad. 12

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował nowo wybranych radnych, że zgodnie z §102  Statutu Gminy Dąbrowa, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Poinformował też, że radni mogą składać interpelacje nie tylko na sesji Rady Gminy lecz również między sesjami. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zgłosić interpelacje?

            Nikt z radnych nie złożył interpelacji.

Ad. 13

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się 28 lutego 2019 r. o godz. 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji 21 lutego 2019 r. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy.

Pan Zbigniew Janowski – Dyrektor GOKiR podsumował finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sztab w Dąbrowie.

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że akcja WOŚP była słuszna i świetnie zorganizowana. Sugestia na przyszłość aby tydzień wcześnie poprosić księży aby ogłosili podczas mszy o zbiórce przez wolontariuszy.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że stanowiska kościoła jest negatywne co do tego typu akcji, ale są również wyjątki. Biskupi nie mają wpływu na proboszczy i każdy z nich działa indywidualnie.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedział, że za każdym razem taka informacja powinna dotrzeć do parafii. Jednocześnie dodała, że 4.03 odbędzie się spotkanie w sprawie spraw sołeckich. Jednym z bloków tematycznych jest ochrona bioróżnorodności – warsztaty.

Radna Kornelia Kansy – Chróścina zapytała o oświetlenie na ul. Kopernika w Chróścinie. Czy jest możliwość zamontowania lamp i czy podjęte są działania w tym kierunku? Jednocześnie zapytała czy jest już wybrana osoba na zastępcę wójta?

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek odpowiedziała, że na ten moment nie może wyjawić kto zostanie zastępcą wójta.

Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta odpowiedział, że na tym terenie brak jest słupów, będzie przygotowany projekt w tym celu.

Radny Janusz Gruszka – Dąbrowa powiedział, że odbyło się spotkanie władz gminy z przedstawicielami PKS, poprosił o kilka słów na ten temat.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedziała, że w grudniu 2018 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Dąbrowa pismo z „żądaniem” dotacji dla kursów organizowanych przez PKS na terenie gminy Dąbrowa. Pani Sekretarz zbadała sytuację w kilku gminach sąsiednich i do nikogo takie pismo nie wpłynęło, tylko do gminy Dąbrowa. Odbyło się spotkanie z prezesem PKS, podczas którego poinformowano, że gmina nie może udzielić dofinansowania spółce. Kwotę, którą zaproponowali to 6.500 zł miesięcznie. Nie wiadomo skąd takie wyliczenia. Podczas spotkania poinformowano, że zaproponowane kursy do końca czerwca zostaną zawieszone. Zostanie dokonana analiza sytuacji i wtedy zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.

 

Protokołowała:
Małgorzata Stępień