Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr VI/2019
z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.


Ad. 1

            Otwarcia V sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Mariusz Konopa. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93,33% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1600, a zakończyła o godzinie 1840.

            Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach:

 1. Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek -  Wójta Gminy
 2. Pana Marcina Oszańcę – Zastępcę Wójta
 3. Panią Ilonę Lenart -  Sekretarza Gminy
 4. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy

oraz pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2)

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zaproponował, aby protokół z V sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu,  bądź inne propozycje w tej sprawie?

            Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z  V sesji, bez czytania.

            W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska- za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół z V sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania.

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe: 
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2018 r.
 4. Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Dąbrowa za 2018 rok.
 5. Załatwienie skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 6. Wyrażenie zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2.
 7. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dąbrowie.
 8. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedliskach.
 9. Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Przyjęcie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”.
 11. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.
 12. Zmiana Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok,
 13. Udzielenie pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej
  z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

(W trakcie przedstawiania porządku obrad na salę weszła radna Kornelia Kansy – liczba radnych wynosi 15)

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Przewodniczących Komisji lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenia nowego projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki oraz zamiany punktów 12 i 13.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod głosowanie wniosek głoszony przez Wójta Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowane wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

W trakcie składania sprawozdania Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli zaświadczenia nowo wybranemu sołtysowi wsi Lipowa Panu Kamilowi Bajorko.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

          Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Ad.3.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkęo przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

          Pani Jolanta Kubów – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie szczegółowo omówiła informację.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną informację.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2018 rok została przyjęta do akceptującej wiadomości - zał. nr 3.

Ad.4.

Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Dąbrowa za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Marzena Nowa – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie szczegółowo omówiła informację.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionej informacji.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną informację.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Dąbrowa za 2018 rok została przyjęta do akceptującej wiadomości - zał. nr 4.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Andrzej Pochopień – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowo omówił projekt uchwały. Jednocześnie przedstawił Radzie Gminy opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciwny, głosów wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - przeciw

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie została większością głosów przyjęta. Uchwała Nr VI/36/19 stanowi zał. nr 5.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowania stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy Pl. Powstań Śl. 2.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy Pl. Powstań Śl. 2 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VI/37/19 stanowi zał. nr 6.

Ad. 7     

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VI/38/19 stanowi zał. nr 7.

Ad. 8        

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedliskach.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 stycznia 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska - za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedliska została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VI/39/19 stanowi zał. nr 8.

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę 1750 – 1707)

Ad. 9  

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy negatywnie zaopiniowały propozycję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

            Przewodniczący Rady gminy Mariusz Konopa powiedział, że projekt uchwały nie zawiera stawek opłaty za gospodarowanie odpadami, są one przedstawione w uzasadnieniu do uchwały. W dalszej części obrad głosowane będą stawki opłaty a następnie całość uchwały. Jednocześnie dodał, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy projekt omawiany był bardzo burzliwie, na którym nie zaopiniowano żadnych stawek za gospodarowanie odpadami. W związku z tym projekt został skierowany ponownie do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, która przygotowała projekt stawek odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Elżbietę Golas o przedstawienie opinii komisji.

            Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Elżbieta Golas poinformowała, że na posiedzeniu Komisji, która odbyła się 25 lutego br. Komisja pozytywnie zaopiniowała miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w następującej wysokości:

 1. 24 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba,
 2. 38 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby,
 3. 51 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby,
 4. 62 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby,
 5. 70 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób,
 6. 77 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje sześć osób,
 7. 81 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje siedem osób,
 8. 85 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje osiem lub więcej osób.

oraz pozytywnie zaopiniowała miesięczne stawki odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następującej wysokości:

 1. 46 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba,
 2. 70 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby,
 3. 83 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby,
 4. 87 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby,
 5. 95 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób,
 6. 100 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje sześć osób,
 7. 105 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje siedem osób,
 8. 110 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje osiem lub więcej osób.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek dodała, że ustawa nakazuje zbilansowanie systemu. Gmina w 2018 roku dopłaciła do opłat za wywóz nieczystości. W grudniu br. będzie potrzeba ogłoszenia nowego przetargu, który wyłoni odbiorcę wywozu odpadów. Może się okazać, że stawka zaproponowana przez oferenta okaże się jeszcze większa. W tej sytuacji może się okazać potrzeba ponownego podniesienia stawek.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa dodał, że w 2017 i 2018 roku urząd przejął część kosztów związanych z obsługą śmieci. Jednocześnie dodał, że Gmina otrzymała z Urzędu Miasta dotację w kwocie 1.800 tyś zł. w tym roku kwota jest mniejsza.

Radny Andrzej Pochopień – Nowa Jamka powiedział, że stawki naliczane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie stawki zaproponowane przez Wójta Gminy Dąbrowa:

 1. 25 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba,
 2. 35 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby,
 3. 50 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby,
 4. 65 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby,
 5. 70 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób,
 6. 75 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje sześć osób,
 7. 80 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje siedem osób,
 8. 85 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje osiem lub więcej osób.

oraz pozytywnie zaopiniowała miesięczne stawki odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następującej wysokości:

 1. 45 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba,
 2. 65 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby,
 3. 75 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby,
 4. 85 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby,
 5. 95 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób,
 6. 100 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje sześć osób,
 7. 105 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje siedem osób,
 8. 110 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje osiem lub więcej osób.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosował 1 radny, 14 radnych było przeciwnych, żaden radny nie wstrzymał się od głosu.

Alfred Biskup – przeciw

Anna Krzyżanowska – przeciw

Kornelia Kansy - przeciw

Mariusz Konopa – przeciw

Janusz Gruszka – przeciw

Elżbieta Golas – przeciw

Jolanta Jakubek – przeciw

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – przeciw

Maria Rynkowska – przeciw

Maria Sikora - przeciw

Mariola Wieczorek – przeciw

Serafin Misiek – przeciw

Mateusz Ulańczyk – przeciw

Waldemar Prudlik - przeciw

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że stawki zaproponowane przez Wójta Gminy zostały większością głosów odrzucone.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie stawki zaproponowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

 1. 24 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba,
 2. 38 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby,
 3. 51 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby,
 4. 62 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby,
 5. 70 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób,
 6. 77 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje sześć osób,
 7. 81 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje siedem osób,
 8. 85 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje osiem lub więcej osób.

oraz pozytywnie zaopiniowała miesięczne stawki odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następującej wysokości:

 1. 46 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba,
 2. 70 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby,
 3. 83 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby,
 4. 87 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby,
 5. 95 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób,
 6. 100 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje sześć osób,
 7. 105 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje siedem osób,
 8. 110 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje osiem lub więcej osób.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radny, 1 radny był przeciwnych, żaden radny nie wstrzymał się od głosu.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – przeciw

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że stawki zaproponowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zostały większością głosów przyjęte przez radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowane wniosku Komisji Budżetu i Rozwoju gospodarczego.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – wstrzymał się

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr VI/40/19 stanowi zał. nr 9.

Ad. 10    

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Marek Snela – inspektor Urzędu Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska - za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dabrowa” została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VI/41/19 stanowi zał. nr 10.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pan Grzegorz Jeziorański – Dyrektor GZEASiP szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że za dziećmi z obwodu idą środki z budżetu państwa, a czy spoza obwodu również, np. dzieci z Opola – dzielnicy Wrzoski?

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wszystkie dzieci wykazywane są w sprawozdaniu SIO i na tej podstawie naliczana jest subwencja oświatowa.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VI/42/18 stanowi zał. nr 11.

Ad. 12

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dabrowa szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Dyskusja:

Radna Maria Sikora - Narok powiedziała, że na Komisjach Rady Gminy dyskutowana była sprawa dofinansowania. Jednakże większość uznała, że dofinansowany będzie zabytek a nie kościół.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa dodał, że sprawa dofinansowania dla miasta Opola traktowana jest jako dotacja do zabytków i nie ma tu mowy o sprawach religijnych.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – wstrzymał się

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr VI/43/18 stanowi zał. nr 12.

Ad.13.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 lutego 2019 r. Komisje Rady Gminy negatywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Pani Katarzyna Szafarska zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, która przedstawia się następująco:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę: było 395.000,00 zł jest 500.000,00 zł z tego:

 

 

było

jest

§ 950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

500 000,00

500 000,00

 

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: było 0,00 zł jest 104.882,00 zł z tego:

 

 

było

jest

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0,00

1 071,00

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

0,00

1 071,00

dochody bieżące:

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 071,00

Dział 752

OBRONA NARODOWA

0,00

200,00

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne

0,00

200,00

dochody bieżące:

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

200,00

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00

103 611,00

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

103 611,00

dochody bieżące:

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0,00

103 611,00

 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: było 687.798,00 zł a jest 687.916,00 zł z tego:

 

 

było

jest

Dział 600

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

610 000,00

610 000,00

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

160 000,00

160 000,00

wydatki bieżące, w tym:

dotacja

160 000,00

160 000,00

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

450 000,00

450 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

450 000,00

450 000,00

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

77 798,00

77 916,00

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

7 298,00

7 416,00

wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

0,00

5 500,00

zadania związane z realizacją zadań statutowych

7 298,00

1 916,00

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

70 500,00

70 500,00

wydatki bieżące, w tym:

dotacja

5 000,00

5 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

65 500,00

65 500,00

§ 8. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi:

 

było

jest

Dochody

33 362 592,45

33 069 794,45

Przychody

3 900 000,00

2 900 000,00

RAZEM

35 969 746,20

35 969 794,45

 

Wydatki

34 348 627,85

34 348 676,10

Rozchody

1 621 118,35

1 621 118,35

RAZEM

35 969 746,20

35 969 794,45

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat projektu uchwały.

Dyskusja:

Radny Alfred Biskup – Chróścina zapytał jakie czynniki miały wpływ na obniżenie subwencji oświatowej?

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pierwszą informację
z SIO gmina składa w marcu 2018 r. o ilości uczniów w szkołach. Na podstawie tego naliczana jest subwencja dla gmin a następnie planowany jest projekt budżetu państwa. Następnie w październiku gmina otrzymuje kwoty subwencji, które zamieszczane są w projekcie budżetu gminy. Pod koniec września sporządzane jest kolejne sprawozdanie SIO z nowymi danymi o uczniach i na tej podstawie ustalana jest subwencja i budżet państwa. W piśmie otrzymanym z Ministerstwa wynika, iż wysokość subwencji przewiduje 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, który obowiązują od 01.01 a wypłacany będzie na dniach z wyrównaniem od stycznia. Następne podwyżki planowane są we wrześniu, na które ministerstwo przewiduje środki dla gmin.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowania 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – za

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VI/44/19 stanowi zał. nr 13.

Ad.14

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki.

          Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu.

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Alfred Biskup – za

Anna Krzyżanowska – za

Kornelia Kansy - za

Mariusz Konopa – wstrzymał się

Janusz Gruszka – za

Elżbieta Golas – za

Jolanta Jakubek – za

Andrzej Pochopień – za

Karol Gregulec – za

Maria Rynkowska – za

Maria Sikora - za

Mariola Wieczorek – za

Serafin Misiek – za

Mateusz Ulańczyk – za

Waldemar Prudlik - za

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr VI/45/18 stanowi zał. nr 14.

Ad.15

            Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował nowo wybranych radnych, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady – zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zgłosić interpelacje?

Interpelacje i wnioski przedstawił radny Waldemar Prudlik a następnie przekazał je przewodniczącemu rady.

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy powiedziała, że od tej kadencji interpelacje załatwiane są w inny sposób. Interpelacja składana jest na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi, który w ciągu 14 dni udziela odpowiedzi na piśmie. Treść interpelacji i zapytań podawana jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej. Jednocześnie dodała, że ustawa o samorządzie gminnym mówi, że interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Natomiast zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że ważną kwestią dla gminy jest bezpieczeństwo a obie interpelacje tego dotyczą.

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy powiedziała, że w porządku obrad są dwa punkty: interpelacje oraz wolne wniosku i zapytania. Jeżeli padają wolne wnioski i zapytania, wójt udziela na nie odpowiedzi i zobowiązuje się do ich załatwienia. Jednocześnie zwróciła się z prośbą o odpowiednie zakwalifikowanie spraw i skonsultowanie ich z przewodniczącym rady gminy lub wójtem gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że sołtysi otrzymują tydzień wcześniej materiały na sesję Rady gminy do zapoznania i przekazania uwag swoim radnym aby oni mogli wnieść uwagi na posiedzeniu komisji. Jednocześnie dodał, że opinia Komisji Rady Gminy nie jest wiążąca przy głosowaniu na sesji rady gminy.

Ad. 16

Mieszkaniec Krzysztof Wiecheć powiedział, że w pkt 13 porządku obrad radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla miasta Opole. Taki zapis generuje pytania, jak gmina Dąbrowa, której to gminie zabrano majątek i uszczuplono dochody, przekazuje miastu Opole dofinansowanie. Gmina Dąbrowa również posiada na swoim terenie zabytki – zamek w Dąbrowie. Stowarzyszenie Dąbrowskie Skarby wkłada wiele prac społecznych w remont zamku aby on nie zaginął i nie zniszczał. Stowarzyszenie, w ramach konkursu, otrzymało kwotę 5000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na ulotki nt. naszego zamku.

Pan Krzysztof Wiecheć zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy aby głośno mówił ilu radnych głosowało za, ilu przeciw a ilu wstrzymało się od głosu. Sesje rady gminy emitowane są w internecie, a mieszkańcy chcą wiedzieć jak radni głosowali.

Pan Krzysztof Wiecheć powiedział, że podczas kampanii Pani Wójt mówiła o posterunku policji w Dąbrowie, który to stworzy bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Dąbrowa. Zaproponował aby taki posterunek powstał w budynkach na dworcu.

Pan Krzysztof Wiecheć powiedział, że pomiędzy posiedzeniami radnych mogą pojawić się jakieś sprawy, które trzeba będzie omówić na sesji. Jednocześnie dodał, aby była taka możliwość przekazania takich spraw przez sołtysów i innych mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że jawność głosowań jest widoczna, gdyż radni głosują przez podniesie ręki oraz w formie elektronicznej. Jednocześnie dodał, że wyniki podczas głosowań są głośno przekazywane podczas sesji, natomiast imienne głosowanie znajduje się w internecie.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że nie tylko sołtysi ale i mieszkańcy danej miejscowości mogą zwrócić się do swojego radnego i przekazać mu uwagi, nie tylko przed sesją ale w każdym momencie. Radny też musi mieć czas na rozpoznanie sprawy i przekazanie jej odpowiednim służbom. Jednocześnie dodał, że materiały na sesję można wnieść na 7 dni przed.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedziała, że podczas kampanii obywały się rozmowy o posterunku policji w Dąbrowie. Pani Wójt powiedziała, że 2 krotnie umawiane były spotkania z komendantem Policji, który każdorazowo przekładał spotkanie. Jednocześnie dodał, że siedziba posterunku jest sprawą drugorzędna, najpierw trzeba ustalić czy jest możliwość utworzenia posterunku. Poprosiła o pozostawienie chwili czasu na rozpoznanie sytuacji i wypracowania jakiegoś rozwiązania.

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy powiedziała, że przekazanie dotacji bezpośrednio dla Katedry byłaby najlepszym rozwiązaniem. Jednocześnie dodała, że gmina musi poruszać się w ramach przepisów prawa. Gmina może przekazać dotację dla zabytku położonego na swoim terenie, zgodnie z realizacją zadań własnych na własnym terenie. Aby móc dofinansować zabytek na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego tylko w formie dotacji pomiędzy jednostkami. Taką możliwość daje art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie miasto Opole, w momencie otrzymania wszystkich dofinansowań na remont Katedry, przekaże na rzecz właściciela zabytku. Wszystkie gminy otrzymała od miasta Opola projekt uchwały, z zapisem pomoc finansowania dla miasta Opola w formie dotacji. Tworząc projekt na sesję rady gminy i myśląc o reakcji mieszkańców gminy, dodano zapis  w treści uchwały „z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” oraz rozbudowana zapis §1 „…w celu sfinansowania prac konserwatorskich i restauratorskich w Katedrze Opolskie”.

Pan Krzysztof Wiecheć dodał, że można przeprowadzić akcję i w ten sposób przekazać środki na remont Katedry. Jednocześnie dodał że na sesji Rady Miasta Opola nie została przyznana dotacja dla gminy Komprachcice na ścieżki rowerowe.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 1600, natomiast wspólne posiedzenie Komisji 21 marca 2019 r. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zaprosił sołtysów, radnych i liderów wsi na spotkanie, które odbędzie się 4.03 na Sali narad dot. bioróżnorodności.

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek ponowiła zaproszenie dla sołtysów, radnych i liderów. Jednocześnie dodała, że po zakończeniu warsztatów zaprasza sołtysów na spotkanie, na którym omówione zostaną bieżące sprawy.

Radny Andrzej Pochopień – Nowa Jamka zwrócił się z prośbą do Wójta aby radni i Urząd gminy wypracowali wspólne stanowisko naliczania opłat za odpady komunalne w latach następnych. W latach następnych czekają nas następne podwyżki i nie może dojść do takiej sytuacji, że jedno płacą (%) mniej a inni więcej.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że jest to problem z którym muszą zmierzyć się radni a metod naliczania jest wiele. Jednocześnie powiedział, że jeśli wprowadzany jest porządek wśród sołtysów i gości to dotyczy równie radnych. Sprawy danej uchwały powinny być dyskutowane z wyznaczonym miejscu.

Radny Andrzej Pochopień – Nowa Jamka powiedział, że tempo obrad jest zbyt duże. Jednocześnie dodał, że nie jest to uwaga do uchwały tylko propozycja na przyszłość.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że jeśli coś dzieje się za szybko poprosił o to aby to zasygnalizować poprzez podniesienie ręki. Jednocześnie dodał, że taki system nalicza kosztów za odpady komunalne można wypracować w Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że „VI sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”.

 

 

Protokołowała:
Małgorzata Stępień