Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004

DOCUchwała Nr XIX/130/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
DOCUchwała Nr XIV/106/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XIV/95/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
DOCUchwała Nr XIV/96/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XIV/97/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
DOCUchwała Nr XIV/98/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych
DOCUchwała Nr XIV/99/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych
DOCUchwała Nr XIV/100/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Chróścinie
DOCUchwała Nr XIV/101/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie
DOCUchwała Nr XIV/102/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XIV/103/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
DOCUchwała Nr XIV/104/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XIV/105/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy na rok 2004
DOCUchwała Nr XIV/106/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XIV/107/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
DOCUchwała Nr XV/108/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XV/109/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Chróścinie
DOCUchwała Nr XV/110/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie
DOCUchwała Nr XV/111/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w Chróścinie
DOCUchwała Nr XV/112/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w Dąbrowie
DOCUchwała Nr XV/113/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa
DOCUchwała Nr XV/114/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
DOCUchwała Nr XV/115/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola na terenie gminy
DOCUchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
DOCUchwała Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XVI/118/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Rejonem Halickim w obwodzie Iwano-Frankowskim, Ukraina
DOCUchwała Nr XVI/119/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego
DOCUchwała Nr XVI/120/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli
DOCUchwała Nr XVII/121/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa we wsi Sławice
DOCUchwała Nr XVIII/122/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
DOCUchwała Nr XVIII/123/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XVIII/124/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
DOCUchwała Nr XVIII/125/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XVIII/126/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 179 Kodeksu cywilnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
DOCUchwała Nr XVIII/127/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siedliskach
DOCUchwała Nr XVIII/128/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie załatwienia skargi Pani Wioletty Świerc na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
DOCUchwała Nr XVIII/129/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie załatwienia skargi Pani Izydory Górskiej na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XIX/130/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
DOCUchwała Nr XIX/131/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/127/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siedliskach
DOCUchwała Nr XIX/132/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siedliskach
DOCUchwała Nr XIX/133/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XIX/134/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Sławicach, stanowiącego mienie komunalne gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XIX/135/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Sławicach
DOCUchwała Nr XX/136/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dąbrowa na rok 2005
DOCUchwała Nr XX/137/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
DOCUchwała Nr XX/138/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
DOCUchwała Nr XX/139/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
DOCUchwała Nr XX/140/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości[Załącznik nr 1] [załącznik nr 2]
DOCUchwała Nr XX/141/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego [załącznik nr 1] [załącznik nr 2]
DOCUchwała Nr XX/142/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego [załącznik nr 1] [załącznik nr 2]
DOCUchwała Nr XX/143/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
DOCUchwała Nr XX/144/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości mienia komunalnego
DOCUchwała Nr XX/145/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Naroku, stanowiącego mienie komunalne gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XX/146/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie załatwienia skargi Rady Sołeckiej Niewodniki na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa
DOCUchwała Nr XXI/147/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2004 rok
DOCUchwała Nr XXI/148/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2004 roku
DOCUchwała Nr XXI/149/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy
DOCUchwała Nr XXI/150/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania skarbnika gminy
DOCUchwała Nr XXI/151/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego konieczności budowy zbiornika przeciwpowodziowego „RACIBÓRZ DOLNY”
DOCUchwała Nr XXI/152/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2005
DOCUchwała Nr XXI/153/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy na rok 2005
DOCUchwała Nr XXI/154/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Spraw Samorządowych i Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa Rady Gminy na rok 2005
DOCUchwała Nr XXI/155/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy Zagranicą Rady Gminy na rok 2005